Welcome to Francis Academic Press

Academic Journal of Medicine & Health Sciences, 2023, 4(8); doi: 10.25236/AJMHS.2023.040803.

Chronic Renal Failure and Hypothyroidism

Author(s)

Zhao Ruolan1, Dong Sheng2, Yang Wenjun1

Corresponding Author:
Dong Sheng
Affiliation(s)

1The First Clinical Medical College, Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang, Shaanxi, 712046, China

2Affiliated Hospital of Shaanxi University of Traditional Chinese Medicine, Xianyang, Shaanxi, 712000, China

Abstract

Chronic renal failure has always been a major problem in the clinical treatment of renal disease, all kinds of chronic kidney disease with the progression of renal damage, and ultimately inevitably towards chronic renal failure. Therefore, delaying renal damage is the key to slowing down the progression of chronic renal failure patients towards end-stage using replacement therapy. In recent years, there have been many studies on renal damage caused by hypothyroidism, which is also an effective and feasible way to slow down renal damage.

Keywords

Chronic renal failure, Hypothyroidism, Kidney damage, Warm yang, Selenium

Cite This Paper

Zhao Ruolan, Dong Sheng, Yang Wenjun. Chronic Renal Failure and Hypothyroidism. Academic Journal of Medicine & Health Sciences (2023) Vol. 4, Issue 8: 14-19. https://doi.org/10.25236/AJMHS.2023.040803.

References

[1] Liu Xiaojing, Meng Lingdong, Huang Ping, Sha Xin, Liu Ke, Zou Yanqin. Progress of Chinese medicine research on chronic renal failure [J]. Journal of Practical Clinical Medicine, 2019, 23(01): 129-132. 

[2] Wang Hebao, Sun Yue, Cao Zheng, Ding Chenghua. Discussion on the pathogenesis of chronic renal failure in Chinese medicine [J]. Shizhen Guomao Guomao, 2019, 30(01):155-156. 

[3] Yi Fangliang. Exploring the effectiveness and safety of warming kidney, removing stasis and inducing diuresis in the treatment of chronic renal failure with renal yang deficiency and stasis and water interconnection type [J]. China Medical Guide, 2017, 15(03):173. 

[4] Wang Lili, Wang Ruifeng. Effect of thyroid hormone on nutritional status of patients with chronic kidney disease combined with subclinical hypothyroidism[J]. Chinese Journal of Practical Medicine, 2016, 43(14):11-13. 

[5] Kang Wenling. Clinical analysis of chronic renal failure combined with primary hypothyroidism [J]. Contemporary medicine, 2015, 21(15):54-55. 

[6] De Qing. Analyzing the clinical significance of applying levothyroid hormone replacement therapy in patients with chronic kidney disease combined with hypothyroidism [J]. World Digest of Latest Medical Information, 2017, 17(75):34. 

[7] Y. Huang. Thyroid hormones and renal pathophysiology in renal disease [J]. Journal of Clinical Internal Medicine, 2021, 38(02):139-141. 

[8] Zhou Yunfei, Guo Wang, Zhang Dongliang, Liu Wenhu. A case of primary hypothyroidism resulting in renal damage and review of the literature [J]. Chinese Family Medicine, 2009, 12(12):1101-1102. 

[9] Liao Kehua, Luo Zuojie, Liang Huasheng, Qin Yingfen. Relationship between primary hypothyroidism and renal function [J]. Internal Medicine, 2007(01):79-80. 

[10] Chang Zhan, Wang Ruiying, Li Juan. Hypothyroidism and kidney injury [J]. Clinical Meta-analysis, 2007(04):296-299. 

[11] Wu Boyan, Chen Jianan, He Yongming, Huang Jie, Guo Zhousheng. Changes in lipids and renal function in patients with subclinical hypothyroidism [J]. Journal of Guangdong Medical University, 2021, 39(03):311-313. 

[12] Li Ruijie, Yang Yanlang. Hypothyroidism and chronic kidney disease [J]. Journal of Qiqihar Medical College, 2020, 41(08):1003-1006. 

[13] Li He, Sun Bengui, Shu Jinlian, Yao Shaofeng, Ye Lan, Huang Ting. Comparison of relevant indicators between patients with abnormal thyroid function and normal thyroid function in end-stage renal disease [J]. Anhui Medicine, 2018, 39(09):1119-1121. 

[14] Song Liguang. Analysis of 12 cases of chronic renal failure combined with hypothyroidism misdiagnosed [J]. Chinese Journal of Misdiagnosis, 2006(23):4597-4598. 

[15] Dong Sheng, Lei Genping, Ren Yanyun, Pan Donghui. Ideas and application of warm-yang method in the treatment of chronic renal failure [J]. Sichuan Traditional Chinese Medicine, 2011, 29(06): 19-21. 

[16] Lu Zhenzhen, Chen Wanjia, Liu Wangyi, Xiang Ling, Deng Yueyi. Research progress of internal and external therapies of Chinese medicine in treating chronic renal failure [J]. Chinese Journal of Integrative Nephrology, 2018, 19(03):277-279. 

[17] Dong Sheng, Lei Genping, Ren Yanyun, Ma Yanman, Yang Yanbo, Tian Yang, Pan Donghui. Clinical observation on 80 cases of combined hypothyroidism with medium-term chronic renal failure treated with Wen Kidney Drainage Tang [J]. Chinese Medicine Journal, 2012, 18(06):9-11. 

[18] Shen Junye, Shen Li, Wei Sheng, Xie Guanqun. Research on the idea of treating chronic renal failure by warm-yang method [J]. New Chinese Medicine, 2017, 49(08):178-180. 

[19] Sun Jingru, Han Mei, Wang Lu, Sun Wenwen. Clinical efficacy of levothyroxine sodium combined with selenium supplementation in the treatment of hypothyroidism and its effect on thyroid function [J]. Journal of Difficult Diseases, 2017, 16(01):52-55+63. 

[20] Luo Ruiqin. Effect of Jin Gui Ren Qi Wan plus flavor on serum thyroid stimulating hormone and fasting blood glucose in patients with subclinical hypothyroidism with kidney yang deficiency[J]. Henan Traditional Chinese Medicine, 2019, (12):1820-1823. 

[21] Yang S-H. Treatment of hypothyroidism by traditional Chinese medicine [J]. Chinese Journal of Endemic Disease Control, 2011, 26(05):397-398. 

[22] Yan Yanguo, Wang Yi, Zhang Jing. Clinical experience of Chinese medicine in the treatment of hypothyroidism [J]. Health of everyone (Academic Edition), 2013, 7(06):32-33. 

[23] Zhang Meizhen, Hao Xiaohui, Shi Liwei, Ni Qing. The treatment of hypothyroidism requires investigation of the triple jiao, warming yang and transforming dampness without leaving qi and blood [J]. Jilin Zhongguo Zhongguo, 2021, 41(12):1554-1557. 

[24] Liu Jihong, Sun Long, Pan Limin. Current status of Chinese medicine treatment of hypothyroidism [J]. Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017, 29(08):1342-1344. 

[25] Zhao Jindong, Hu Xiu, Wu Jiping, Yu Chanjuan, Wu Yuanyuan, Li Yan, Fang Chaohui. Clinical experience of Fang Zhaohui in treating hypothyroidism by warming kidney yang [J]. Journal of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, 2021, 44(02):91-94. 

[26] Zhang Yuehong, Feng Zhihai. Discussion on the clinical value of eugenol combined with the method of warming yang, benefiting qi and activating blood and Chinese medicine as an adjunct in the treatment of primary hypothyroidism [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017, 35(06): 1620-1624. 

[27] Chen Yang, Su Tongsheng. Research progress of acupuncture in the treatment of hypothyroidism [J]. Journal of Traditional Chinese Medicine, 2020, 48(04):63-67. 

[28] Yu Yaping, Feng Songjie. Observation on the therapeutic effect of Yang deficiency in chronic renal insufficiency treated by warming Yang method and benefiting Qi method [J]. Shandong Journal of Traditional Chinese Medicine, 2013, 32(03):159-160+189. 

[29] Yin Min, Zhang Zhiping, Liu Feng. Clinical significance of applying levothyroxine hormone replacement therapy in patients with chronic kidney disease combined with hypothyroidism [J]. Jilin medicine, 2014, 35(02):258-261. 

[30] Sun Xiumei, Ren Yeping. Trace element selenium and chronic kidney disease [J]. China Blood Purification, 2015, 14(05):297-299. 

[31] Lai Hehuan, Tao Jiaqi, Lin Tingting, Chen Ying, Li Fenglan, Li Hui. Research progress on the relationship between trace element selenium and kidney diseases [J]. Chinese Journal of Practical Diagnosis and Therapy, 2019, 33(05):1674-3474. 2019. 05. 030. 

[32] Xu Gang, Yan Juzhen, Wang Dangjin, Yu Lin, Huang Yan. Changes in blood and urine selenium levels in patients with renal disease and their clinical significance [J]. Chinese Journal of Nephrology, 1998(06):387-388. 

[33] Zhao Weihao, Zhu Xiaojing, Li Yan, Ren Xu, Yu Qiaoling, Huang Fumeng, Fu Rongguo, Chen Zhao, Wang Li, Tian Li-Fang. Serum selenium level and its correlation with clinical indicators in patients with chronic kidney disease [J]. Journal of Xi'an Jiaotong University (Medical Edition), 2019, 40(05):760-764.