Welcome to Francis Academic Press

International Journal of New Developments in Engineering and Society, 2023, 7(4); doi: 10.25236/IJNDES.2023.070402.

Research Progress of Instrumental Detection Methods for Baijiu Quality Discrimination

Author(s)

Hao Ma, Hongmei Ming

Corresponding Author:
Hongmei Ming
Affiliation(s)

School of Bioengineering, Sichuan University of Science & Engineering, Yibin, Sichuan, 644000, China

Abstract

Baijiu is one of the six distilled spirits in the world. It has a long history and unique flavor. Due to open fermentation, the quality of Baijiu is often different with the change of environment, process, operation and other conditions. People have analyzed the quality difference of Baijiu by many instrument detection means. This paper summarizes some of the existing instrument detection means of Baijiu, in order to let people have a deeper understanding of the related aspects of Baijiu quality identification.

Keywords

Baijiu; inorganic component testing; quality

Cite This Paper

Hao Ma, Hongmei Ming. Research Progress of Instrumental Detection Methods for Baijiu Quality Discrimination. International Journal of New Developments in Engineering and Society (2023) Vol.7, Issue 4: 7-10. https://doi.org/10.25236/IJNDES.2023.070402.

References

[1] Lu Wenlong. Discussion on sensory inspection methods in the production of Luzhou flavor Baijiu [J]. Liquor-Making Science and Technology, 2007, No.153 (03): 71-72+74

[2] Dai Jinfeng, Luo Zheng, Wen Chunping, et al. Effects of different storage environments on the quality of Luzhou flavor Baijiu [J]. China Brewing, 2019, 38 (05): 23-26

[3] Luo Zheng, Dai Jinfeng, Wen Chunping. The impact of different storage containers on the quality of Luzhou flavor Baijiu [J]. Food and Fermentation Industries, 2019,45 (11): 118-122.

[4] Lu Zhongming, Du Liquan, Fan Changming, He Ang, Wang Xiaogang, Xie Fei, Pu Hao. Study on the changes in main metal element content and electrical conductivity of wine body under different aging methods [J]. Liquor Making, 2021,48 (04): 44-46

[5] Zhang Liang, Zhang Suyi, Zhao Jinsong. Research on Chinese Baijiu at nanometer scale using atomic force microscope (I) [J]. Liquor-Making Science and Technology, 2008, No.169 (07): 39-43

[6] Cheng Tieyuan. The application of freeze electron microscopy in the observation of Baijiu micromorphology [J]. Brewing Science and Technology, 2021 (02): 49-54+58.

[7] Lv Hui, Zhang Suyi, Wu Huachang, Zhao Jinsong, Chang Lirong. Study on the influence of metal ions on the shelf life stability of low alcohol Luzhou flavor Baijiu [J]. Liquor-Making Science and Technology, 2011 (03): 30-32+36.

[8] Lu Zhongming, Du Liquan, Fan Changming, He Ang, Wang Xiaogang, Xie Fei, Pu Hao. Study on the changes in main metal element content and electrical conductivity of wine body under different aging methods [J]. Liquor Making, 2021,48 (04): 44-46

[9] Yang Lu, Zhang Yi, Yang Ling, Hou Chaohua, Zhu Limin. Application Status of Several Modern Analytical Methods in the Detection of Baijiu [J]. Food and Fermentation Technology, 2014, 50 (04): 9-13

[10] Liu Ping. On the Main Components of Baijiu [J]. Science and Technology, 2008 (14): 63.

[11] Luo Li, Lin Pei, Lei Yuting. Determination of nine organic acids in special flavor Baijiu by ion chromatography [J]. Liquor Making, 2022, 49 (04): 97-100

[12] Zhang Ruijing, Wang Hao, Cai Fengjiao, Xia Yan, Wang Jiangbo, Xu Jian. Study on the method of detecting four organic acids in Baijiu by HPLC [J]. China Brewing, 2022, 41 (03): 238-242

[13] Li J, Yang P, Huang R, et al. A microarray chip based on photonic crystals and fluorescence amplification for discrimination of Baijiu[J]. Analytical Methods, 2019, 11.

[14] Zhu Ming, Zheng Xiaowei, Yin Hong, Chen Songqiang, Zhao Hu, Sun Yuting, Fan Jiashuo, Ding Ziyuan, Chen Xiaoyuan. Research progress of rapid detection technology in Baijiu production [J]. Liquor-Making Science and Technology, 2023 (02): 95-101+106.

[15] Zhao Yu. Determination of Furfural in Ten Kinds of Baijiu by Ultraviolet Spectrophotometry [J]. Forest By-Product and Speciality in China, 2019 (06): 29-31.

[16] Yan Shuai, Li Yongyu, Peng Yankun, Han Donghai, Liu Yachao. In situ nondestructive detection of the alcohol content of glass bottled Baijiu by Raman spectroscopy [J]. Chinese Journal of Food, 2021, 21 (08): 317-323.

[17] Jin Xiqing, Yin Hong, Chen Songqiang, Yu Bing, Gao Yan, Zhou Jin. Study on the 3D fluorescence spectrum characteristics of fragrance Baijiu [J]. China Brewing, 2023,42 (01): 203-208

[18] Zhou Tao, Zhang Zhiyong, Han Ning, Gao Wei, Jia Liyan. Age identification of Baijiu based on two-dimensional correlation near-infrared spectroscopy [J]. Food and Machinery, 2022,38 (12): 56-59+98. 

[19] Liu Fang, Yang Kangzhuo, Zhang Jianmin, He Zhanglan, Peng Zhiyun, Zheng Jia. Classification of Luzhou flavor Baijiu based on electronic nose and GC-MS technology [J]. Food and Fermentation Industries, 2020, 46 (02): 73-78. 

[20] Sun Wenjia, Fang Yifei, Wang Tingcai, He Songgui, Liu Jiafei, Yu Jianxia, Li Weigang, Lei Yi. Research on the classification and identification of soy flavor Baijiu based on electronic tongue technology [J]. China Brewing, 2020, 39 (09): 182-185

[21] Li Tingyu, Li Wenpeng, Tian Longxin, Liu Zhongjun, Guo Zhuang, Hou Qiangchuan. Research on the quality difference of China's twelve major flavor Baijiu based on bionics technology [J]. China Brewing, 2022, 41 (11): 39-44