Welcome to Francis Academic Press

International Journal of Frontiers in Medicine, 2023, 5(7); doi: 10.25236/IJFM.2023.050720.

Discussion on TCM Pathogenesis and Treatment of Lung Cancer

Author(s)

Wenjing Hu1, Yami Zhang2

Corresponding Author:
Yami Zhang
Affiliation(s)

1Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang, Shaanxi, 712046, China

2Affiliated Hospital of Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang, Shaanxi, 712000, China

Abstract

At home and abroad, the incidence and mortality of bronchial lung cancer are in the forefront of malignant tumors, and lung cancer poses a great threat to human health. The curative effect of integrated traditional Chinese and western medicine in the treatment of bronchial lung cancer is more significant than that of traditional Chinese medicine or western medicine alone. Therefore, according to some literatures about the treatment of lung cancer, this article will review the treatment of bronchial lung cancer with integrated traditional Chinese and western medicine from the aspects of traditional Chinese medicine combined with surgery, chemotherapy, radiotherapy, molecular targeted therapy and immunotherapy.

Keywords

lung cancer; TCM pathogenesis; integrated traditional Chinese and western medicine treatment

Cite This Paper

Wenjing Hu, Yami Zhang. Discussion on TCM Pathogenesis and Treatment of Lung Cancer. International Journal of Frontiers in Medicine (2023), Vol. 5, Issue 7: 130-136. https://doi.org/10.25236/IJFM.2023.050720.

References

[1] Liu Zongchao, Li Zhexuan, Zhang Yang, Zhou Tong, Zhang Jingying, You Weicheng, Pan Kaifeng, Li Wenqing. Interpretation of 2020 Global Cancer Statistics Report [J]. Electronic Journal of Cancer Comprehensive Therapy, 2021, 7 (02): 1-14. 

[2] Qiu Lin, Sa Rina, Liu Rong, Wang Weihua. Analysis on the epidemiological characteristics of malignant tumor mortality and life loss in Shaanxi Province from 2015 to 2019 [J]. Chinese Journal of Chronic Disease Prevention and Control, 2021, 29 (01): 23-28.

[3] Wang Lijun. Analysis and prediction of lung cancer mortality trend in China from 1987 to 2029 [D]. Wuhan University, 2017.

[4] Liu Lingshuang, Zhang Peng, Jiang Yi, Shen Liping, Liu Jiaxiang. Clinical effect of Fuzheng therapy on lung cancer and its immunomodulatory effect on the body [J]. Nature, 2019, 41 (04): 281-286.

[5] Hu Hao, Cai Xiaoping. Piao Bingkui's Experience in Treating Lung Cancer [J]. Chinese Folk Therapy, 2017, 25 (05): 10-12.

[6] Huang Xiangchun, Cao Guoli. Professor Cao Guoli's Experience in Treating Lung Cancer [J]. Journal of Hunan University of Traditional Chinese Medicine, 2021, 41 (04): 603-607. 

[7] Wang Shanshan, Guo Ming, Zhu Biao, Guo Lizhong. Professor Zhou Zhongying's Experience in Treating Lung Cancer [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2015, 30 (12): 4332-4335. 

[8] Deng Yunzong, Sun Hongxin, Zheng Xijun. Professor Zhou Daihan's experience in treating lung cancer. Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017, 32 (3): 318-321. 

[9] Jiang Tianyou. Experience in differentiation and treatment of lung cancer [J]. Shanxi Traditional Chinese Medicine, 2008, (12): 3-5.

[10] Jin Yishun. Professor Yu Rencun's Experience in Treating Lung Cancer [J]. Guangming Traditional Chinese Medicine, 2019, 34 (07): 1004-1007. 

[11] Chen Xian. Analysis of Professor Liu Weisheng's Clinical Experience in the Treatment of Lung Cancer. Clinical Research of Traditional Chinese Medicine, 2018, 10 (18): 123-124. 

[12] Cui Huijuan. Professor Zhang Daizhao's Experience in Treating Lung Cancer with Traditional Chinese Medicine [D]. China Academy of Chinese Medical Sciences, 2012.

[13] Cai Yun, Chen yuanbin, Ye Fang, Wu Lei, Li Liu, Lin Lin. Experience of Traditional Chinese Medicine Master Zhou Zhongying in Differentiating and Treating Lung Cancer Based on the Theory of Cancer Toxicity [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2020, 35 (06): 2879-2882. 

[14] Dong Bin, Liu Xuyin, Zhang Hongwei, Zhang Xuewen. Experience of Traditional Chinese Medicine Master Zhang Xuewen in Treating Lung Cancer [J]. Journal of Hunan University of Traditional Chinese Medicine, 2018, 38 (03): 238-241. 

[15] Wang Zhenhui. Clinical observation on the effect of clearing heat and resolving phlegm in the treatment of patients with non-small cell lung cancer during perioperative period [D]. Guangzhou University of Chinese Medicine, 2016. 

[16] Fu Zhaoqing, Zhang Yunjie, Shi Jin. Clinical study of Bufei Huoxue Decoction in promoting postoperative rapid recovery of patients with non-small cell lung cancer [J]. Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, 2020, 36 (06): 804-808. 

[17] Zhang Zhenjun, Yang Xinyan, Bai Lu, Gao Dongqi, Zhang Jingjing, Lian Xiangyao, Hu Chanchan, Li Qingshan. Effect of Shenqi Fuzheng Injection on TCM Syndrome of Patients with Lung Cancer Treated by Radiotherapy [J]. Hebei Medical Journal, 2017, 23 (06): 905-908. 

[18] Liu Qing. Clinical observation on the treatment of acute radiation pneumonitis after radiotherapy of lung cancer with modified Weijing Decoction combined with western medicine. Chinese Folk Therapy, 2020, 28 (13): 49-50.

[19] Qin Xiaoqing. Therapeutic effect of Qishen Yifei Decoction combined with western medicine on radiation pneumonitis caused by radiotherapy of lung cancer [J]. Clinical research of traditional Chinese medicineResearch, 2021, 13 (01): 70-73.

[20] Wang Xingying, Li Junyu, Luo Shulan. Effect evaluation of Zusanli acupoint hot ironing for lung cancer patients undergoing radiotherapy [J]. Journal of Nursing, 2019, 34 (24): 36-38. 

[21] Wang Huifeng, Huang Meihong, Chu Zhifeng. Clinical observation of traditional Chinese medicine combined with chemotherapy in the treatment of advanced lung cancer. Journal of Clinical Medical Literature, 2019, 6 (05): 139. 

[22] Wang Zhenqiang, Zhang Qingjiang, Chen Jingjing, Zhao Yang, Li Xiaojiang, Dong Xueshan, Zhao Fang, Li Ying. Effect of Feiliu Xiaoji Fang on Chemotherapeutic Adverse Reaction of Non-small Cell Lung Cancer Patients with Phlegm and Blood Stasis [J]. Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine, 2021, 55 (04): 45-49. 

[23] Li Mingchun, Liao Jiahua, Lu Zenghong, Wu Longqiu, Shi Huaqiu. Clinical observation of compound E-jiao syrup combined with EP chemotherapy for extensive small cell lung cancer [J]. Journal of Gannan Medical College, 2019, 39 (02): 129-131. 

[24] Wang Zhuoxi, Ban Jifang, Ke Rui. Meta-analysis of the effect of traditional Chinese medicine injection combined with chemotherapy in the treatment of non-small cell lung cancer. Journal of Traditional Chinese Medicine, 2020, 26 (16): 167-175. 

[25] Zhang Hua, Liu Kuikui, Shi Gonghang. Short-term efficacy, immune function and long-term survival of Shenqi Fuzheng injection combined with GP regimen in the treatment of non-small cell lung cancer [J]. Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2021, 20 (01): 28-31. 

[26] He Shengyan. Clinical observation of traditional Chinese medicine acupoint application in the treatment of cancer-related insomnia in patients with lung cancer chemotherapy [J]. China Science and Technology of Traditional Chinese Medicine, 2021, 28 (02): 281-283. 

[27] Li Guangda, Ma Yunfei, Cheng Peiyu, Yu Mingwei, Wang Xiaomin. Molecular mechanism and research progress of traditional Chinese medicine reversing EGFR-TKIs in the treatment of acquired resistance of NSCLC [J]. Chinese Medicine Herald, 2020, 26 (01): 114-118. 

[28] Ye Haiying, Hu Lingjing, Han Ronglong, Zhu Lifen, Guo Tingting, He Miao, Liu Xiangyu, Zhang Guoduo. Clinical Observation on 36 Cases of Lung Adenocarcinoma with Deficiency of Lung and Spleen Qi Treated by Fuzheng Sufei Mixture Combined with Gefitinib. Chinese Medicine Herald, 2021, 27 (01): 95-98. 

[29] Jiang Ruiyuan, Mo Chunmei, Man Tingting, Hong Xiaohua, Qin Yanchun, Wang Tongbiao, Rong Zhen. Experience of Professor Rong yuanming, a famous veteran doctor of traditional Chinese medicine in China, in treating EGFR-TKIs resistance of lung cancer by supplementing qi and nourishing yin [J]. Shi Zhen Guo Yi Guo Yao, 2020, 31 (09): 2265-2268. 

[30] Chen Lanyu, Hu Kaiwen. Research progress on traditional Chinese medicine improving tumor immunosuppressive microenvironment based on PD-1/PD-L1 signaling pathway [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine Information, 2020, 27 (02): 135-137. 

[31] Liu Peng. Role of Xinjia Xiaoji Decoction combined with cellular immunotherapy in the treatment of advanced NSCLC with Erlotinib [D]. Guangzhou University of Chinese Medicine, 2016. 

[32] Zhang Xingxing. Study on the mechanism of Qiyusanlong Decoction in treating NSCLC through PD-1/PD-L1 and PTEN/PI3K/Akt pathway [D]. Hubei University of Traditional Chinese Medicine, 2017.