Welcome to Francis Academic Press

International Journal of Frontiers in Medicine, 2021, 3(4); doi: 10.25236/IJFM.2021.030410.

Study on birth endowment regularity of children with hyperactivity disorder

Author(s)

Na Li1, Qilao Song2, Shuaiwei Wang1

Corresponding Author:
Qilao Song
Affiliation(s)

1Shaanxi University of Traditional Chinese Medicine, Xianyang, China

2Affiliated Hospital of Shaanxi University of Traditional Chinese Medicine, Xianyang, China

Abstract

Objective: To investigate the trend and difference of five-way six-qi distribution in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) at birth.Methods:101 children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) were enrolled in this study.Results: The results showed that the most branch years were Geng Yin year and Xin Mao year, and the least branch years were Jiashen year and Bing Shen year, and the distribution of branch years was statistically significant (P <0.05).Conclusion: The distribution of trunk branches at birth in children with ADHD has some influence on the acquired disease.

Keywords

five movements, six qi, hyperactivity disorder, date of birth

Cite This Paper

Na Li, Qilao Song, Shuaiwei Wang. Study on birth endowment regularity of children with hyperactivity disorder. International Journal of Frontiers in Medicine (2021), Vol. 3, Issue 4: 57-62. https://doi.org/10.25236/IJFM.2021.030410.

References

[1] Hu Yamei, Jiang Zaifang, Shen Kunling, Shen Ying. Zhu Futang Practical Pediatrics (Eighth Edition) [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 2015: 2070-2073.

[2] Huang Ling, Wang Junhong. Progress in treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine.2015, 21(7): 909-911.

[3] Hu Yijia, Huang Renxiu, Qin Zhonghua, Luo Xuemei, Zeng Qiu. Clinical Observation on Acupuncture Combined with Ear Point Pressing Bean in Treating Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder [J]. Journal of Acupuncture and Moxibustion.2014, 30(4): 15-17.

[4] Han Xinmin, Yuan Haixia, Yang Jiang, Lei Shuang. Analysis on the status quo of research on traditional Chinese medicine for children with ADHD [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine.2020, 38(02): 4-7.

[5] Xu Tian, Li Jing. Research progress in external treatment of children with ADHD [J]. Journal of Practical Chinese Medicine.2021, 37(3): 521-522.

[6] Li Jianlong, Chen Peiyuan, Chen Xiao, Li Honggang. Clinical observation on the effect of acupuncture combined with oral Chinese medicine on hyperactivity disorder in children [J]. Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine. 2010, 2(1): 25-27.

[7] Lu Shu, Tao Guoshui, Gu Zhishan. Construction of clinical thinking based on the theory of five movements and six qi in Huangdi Neijing [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020, 38(4): 25-28.

[8] Han Xinmin, Ma Rong, Lei Shuang, Qian Zhangyu. Clinical Diagnosis and Treatment Guide for Pediatrics of Traditional Chinese Medicine. ADHD (Revision) [J]. Journal of Pediatrics of Traditional Chinese Medicine. 2017, 13(5): 01-06.

[9] Ren Yingqiu. Six Lectures on Ren Yingqiu's Luck Theory [M]. Beijing: China. Medicine Press.2010: 25-30.

[10] Huang Haibo, HUANG Hai-bo. Medical thought of both body and spirit in Internal Classic [J]. Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine (Clinical Edition of Traditional Chinese Medicine). 2007, 14(6): 39-41.

[11] Wu Changwen, Zhu Long, Zhou Changen, et al. Application of Five Movements and Six Qi in Disease Risk Warning [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine. 2018, 33(7): 2729-2733.

[12] Zhao Jinxi, Wang Shidong, Jia Haizhong, Zhang Baochun, Liu Ning, Pang Bo, Li Jiamu.

[13] Shi Guirong, Wang Lei, Li Chunqiao. The Unique Value of Five Movements and Six Qi in TCM Theory [J]. Journal of TCM.2013, 28(1): 56-57.

[14] Yan Long, He Juan. On the Origin, Development and Evolution of the Theory of Five Elements [J]. Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine. 2016, 39(9): 709-713.