Welcome to Francis Academic Press

Academic Journal of Medicine & Health Sciences, 2022, 3(2); doi: 10.25236/AJMHS.2022.030203.

Clinical Research Progress of Fire Needle Therapy in Treating Skin Diseases

Author(s)

Yao Jie1, Jing Huiling2, Wang Xin1, Li Jingyi1, Wu Qing2

Corresponding Author:
Wu Qing
Affiliation(s)

1Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang, 712046, China

2Xi'an Hospital of Traditional Chinese Medicine, Xi 'an, 710021, China

Abstract

Fire needle therapy, as one of the commonly used external treatment methods in traditional Chinese medicine, has been widely used in the It has a long history, wide indications, accurate curative effect, and has a good prospect. This paper summarizes the application of fire needle therapy in various skin diseases in recent years, in order to explore the mechanism and efficacy of This paper summarizes the application of fire needle therapy in various skin diseases in recent years, in order to explore the mechanism and efficacy of fire needle therapy in the This paper summarizes the application of fire needle therapy in various skin diseases in recent years, in order to explore the mechanism and efficacy of fire needle therapy in the treatment of skin diseases, in order to provide clinical reference for the future application of fire needle therapy.

Keywords

Skin disease; Fire needle therapy; The research progress

Cite This Paper

Yao Jie, Jing Huiling, Wang Xin, Li Jingyi, Wu Qing. Clinical Research Progress of Fire Needle Therapy in Treating Skin Diseases. Academic Journal of Medicine & Health Sciences (2022) Vol. 3, Issue 2: 14-21. https://doi.org/10.25236/AJMHS.2022.030203.

References

[1] Du X, Wen S, Liu D S, Huang F, Ji X, Zhang T, Guo J, Li B, Wang G L. A preliminary investigation on the therapeutic effect and effect mechanism of fire acupuncture therapy [J]. Clinical Journal of Acupuncture and Moxibustion, 2018, 34(09):1-4. 

[2] Guo Xili, Wang Min, Hu Zheng, Cheng Dawei, Zhou Jianwei. Exploration of the mechanism of action of fire acupuncture therapy [J]. Guangming TCM, 2 016, 31(05):683-685. 

[3] Liu Xingxing, Shang Xiuqui, Yuan Gongming, Yang Lan, Li Wei, Li Yanwe i, Guo Yongming, Xu Yuan. Exploring new mechanisms of acupuncture analges ia from the perspective of pain regulation by chemokines [J]. Clinical Journal of  Acupuncture and Moxibustion, 2021, 37(10):1-6. 

[4] Zhang Xiaoxia, Wu Zhihuang, Dong Mingxia. A preliminary investigation on the mechanism of healing by fire acupuncture therapy [J]. Beijing Traditional Chinese Medicine, 2007(09):576-578. 

[5] Zhang Qiuhua. Clinical observation of acyclovir combined with fire acupuncture in the treatment of herpes zoster [J]. Yunnan Journal of Traditional Chines e Medicine, 2021, 42(05):35-37. 

[6] Chen Hongqiang. Clinical effects of fire acupuncture combined with Chinese herbal medicine in the treatment of herpes zoster of liver meridian with depression and heat [J]. Inner Mongolia Traditional Chinese Medicine, 2020, 39(11):98-99. 

[7] Sun Y, Liu J, Liu YT, Feng YY. Clinical observation of milli-fire needle pointing combined with acupuncture for postherpetic neuralgia [J]. Chinese folk therapy, 2018, 26(04):43-44. 

[8] Jin Z X, Duan Yao. Clinical observation of fire acupuncture therapy for postherpetic neuralgia [J]. Journal of Practical Chinese Medicine, 2019, 35(07):865.

[9] Zhou Yalan, Huang Yingjie. Clinical observation on the treatment of postherpetic neuralgia with fire acupuncture on Xin Yu and Di Yu points [J]. Tianjin Chinese medicine, 2018, 35(01):28-30. 

[10] Wei Y, Zhu XY. Review of research on the mechanism of fire acupuncture to relieve itching [J]. Journal of Chengdu University of Traditional Chinese Me dicine,2021,44(01):91-95. 

[11] Gan Zongrong, Wan Juan, Yang Jun, Huang Shu. Overview of the application of fire acupuncture in the treatment of common pruritic skin diseases and an analysis of the antipruritic mechanism [J]. World abstract of latest medical information, 2019, 19(06):224-225. 

[12] Wei Y, Zhu XY. Review of research on the mechanism of fire acupuncture  to stop itching [J]. Journal of Chengdu University of Traditional Chinese Medi cine, 2021, 44(01):91-95. 

[13] Liu Y, Zhu J. Clinical efficacy of fire acupuncture in the treatment of chronic eczema and the effects of EASI, pruritus score and serum factor levels in patients [J]. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, 201 8, 20(05):119-121. 

[14] Jia H-L, Jin Z. Clinical observation of fire acupuncture for chronic eczema [J]. Clinical Journal of Acupuncture and Moxibustion, 2016, 32(03):58-59. 

[15] Huang Shu, Yao Rong, Chen Chuntao, Deng Yi, Zhang Yan, Chen Zhi. Clinical study on the treatment of chronic eczema with fire acupuncture [J]. Sichuan Traditional Chinese Medicine, 2004(12):86-87. 

[16] Mo Hongchun. Clinical observation of 53 cases of neurodermatitis treated with fire acupuncture therapy [J]. World abstract of latest medical information, 2019, 19(03):193. 

[17] Li Yan, Zhang Jian, Yang Chunyan. Clinical efficacy observation of fire acupuncture in the treatment of neurodermatitis [J]. Western Traditional Chinese Medicine, 2016, 29(05):99-101. 

[18] Zhang X. L., Feng F. Efficacy observation of 27 cases of neurodermatitis treated with fire acupuncture [J]. New Chinese Medicine, 2013, 45(02):113-114. 

[19] Deng Qiaofeng, Lu Jun, Ding Xiangyun, Hu Loyal, Zou Ying, Song Qiuhe. Clinical efficacy and pathological observation of nodular itchy rash treated with fire acupuncture [J]. Contemporary Medicine, 2018, 24(30):7-9. 

[20] Chen H, Zhang H-M. Fire acupuncture combined with compound flumethas one ointment for 35 cases of nodular itchy rash [J]. Journal of Traditional Chinese Medicine External Treatment, 2019, 28(04):35-36. 

[21] Qu Liying, Han Xianwei, Quan Jinhua, Wang Qiang, LI Tienan. Clinical observation on the treatment of nodular itchy rash with leigongteng polysac charide tablets combined with fire acupuncture [J]. Chinese Journal of Integrativ e Dermatology and Venereology,2021,20(01):47-49. 

[22] Liu L, Zhao Q. Effect of the empirical formula of GuiShan Tang on VEGF,  SOD and MDA levels in patients with spleen deficiency melisma [J]. Journal of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,2016,39(04):55-58+62. 

[23] Shi Hongfei, Xu Bing, Guo Xichao, Qiu Xiawen, Zhang Yuping, Ding Xiangjie. Efficacy of regulating liver and spleen acupuncture in the treatment of melasma and the observation of female hormone, melatonin, superoxide dismuta se and lipid peroxide[J]. Zhejiang Journal of Traditional Chinese Medicine,200 9,44(01):52-54. 

[24] Huang Q., Xie F. L., Li Z., Luo D. H. Value of fire acupuncture in the treatment of female chloasma (Qi stagnation and blood stasis evidence) [J]. Clinical Journal of Acupuncture and Moxibustion, 2017, 33(11):35-38. 

[25] Wu Panhong, Wang Li, Wang Huijuan, Zhao Wei, Zhang He. Evaluation of the augmentation effect of fire acupuncture superficially in the treatment of blood stasis type melasma [J]. China Medical Aesthetics, 2019, 9(07):88-94. 

[26] Zhang Shubin, Ou Baisheng, Shang Xinyang, Yuan Ye, Lei Caiyun, Li Shi xiu. The application of fire acupuncture in the treatment of vitiligo based on the rule of "cold is hot"[J]. Chinese Folk Therapy,2021,29(07):10-12.

[27] Sun Xiaojie, Dai Xiaofang, Zhou Jing, Wu Xunwei. Research progress on the pathogenesis and treatment of vitiligo [J]. Chinese aesthetic medicine,2015,24(1 0):86-90. 

[28] Gao Xuewen. Observation on the efficacy of millifire acupuncture in the treatment of vitiligo and its effect on enzymatic antioxidants CAT and SOD in venous blood [D]. Xinjiang Medical University, 2020. 

[29] Lin SW, Wei ML, Kong J, Yin Z. Self-controlled clinical study of 308nm excimer light combined with milli-fire acupuncture for vitiligo on eyelids [J]. Chinese aesthetic medicine,2022,31(03):37-40. 

[30] Huo J. Analysis of the predictive role of changes in IL-22 and IL-17 level s on the progression of vitiligo patients [J]. Dermatology and Venereal Diseases, 2019,41(04):474-476. 

[31] Luo Yuhui, Li Shujun. Self-controlled clinical study of fire acupuncture in the treatment of stable vitiligo [J]. Clinical Research in Chinese Medicine,2020,1 2(35):110-112. 

[32] Luo Daoren, Huang Qiong, Lv Xiaohua, Xu Yingyin, Zhang Aimin, Li Zheng. Analysis of the efficacy of fire acupuncture in treating chloasma in wome n with qi stagnation and blood stasis [J]. Chinese cosmetic medicine, 2017, 26(09):99-101. 

[33] Chen Hulin, Li Xiaowei, Li Xuemei, Liao Chun, Zhao Yang, Wu Kailing, Yang Huilan, Liu Zhongrong. Clinical study of 308 nm excimer laser combined with fire acupuncture in the treatment of vitiligo [J]. Journal of Practical Medici ne, 2020, 36(06):832-834. 

[34] Yang T, Ye S-Y. Study on the effect of fire on the clinical efficacy of vitili go patients [J]. Dermatology and Venereal Diseases, 2021,43(01):105-106. 

[35] Zhao Y, Zou Cunqing, Zhang Yi, Yang Tianren. Efficacy of combining fire acupuncture and traditional Chinese medicine in treating 39 cases of vitiligo with stagnation of qi and blood [J]. Journal of Guiyang College of Traditional Chinese Medicine, 2015, 37(02):43-45. 

[36] Zhang L, Xu W T, Han X, Liu C J, Ma T M, Yin H. Repigmentation of vitiligo and effect on Th17/Treg immune imbalance in combination with fire acupuncture in Fennel Wind and Revitalizing Blood Soup [J]. Western Medicine, 2022,34(01):109-114. 

[37] Liu T, Liu Q.P, Zhang X.Z, Nie K. Research progress of acupuncture for post herpetic neuralgia [J]. Yunnan Journal of Traditional Chinese Medicine, 2022,43(01):87-90.