Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Iron deficiency in chronic kidney disease and the new generation of intravenous iron

Chuying Zhao, Ying Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050403 | Downloads: 5 | Views: 216

Exploring the Antibacterial and Antiviral Mechanisms of Baiyaozi Via Network Pharmacology

Xu Jia1, Danting Mao2, Xiaoyang Zhao2, Xingyue Fan1, Yaqin Hou1, Mei He1, Qian Zheng2, Yao Zhao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050401 | Downloads: 6 | Views: 301

Master Cao's Experience in Treating Lung Cancer

Xuejuan Zhai1, Yaohui Li2, Liping Cao2, Mian Chu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050316 | Downloads: 6 | Views: 206

Research progress of natural plant in treating chronic periodontitis

Ruyu Dong1, Jin Zhao1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050314 | Downloads: 7 | Views: 260

Research progress of ligature-induced periodontitis model in mice

Meng Li1, Jin Zhao1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050313 | Downloads: 3 | Views: 267

The treatment of cervical intraepithelial neoplasia with traditional Chinese medicine

Zusheng Huang, Yi Zhou, Miaomiao Tan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050312 | Downloads: 5 | Views: 242

Advances inprogrammed cell death in temporomandibular joint osteoarthritis

Peng Yu1,2, Yinghao Jing1,2, Zhongcheng Gong1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050311 | Downloads: 4 | Views: 193

Research progress of temporomandibular joint in adolescent malocclusion

Yinghao Jing1,2, Peng Yu1,2, Yishan Liu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050310 | Downloads: 2 | Views: 234

Research progress of laser caries prevention

Wenxian Fan1, Kai Feng1, Jin Zhao1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050309 | Downloads: 3 | Views: 229

A Case Report of Giant Adrenal Cyst with Spontaneous Rupture and Hemorrhage

Qi Xu, Wanghong Sun, Lide Song

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050308 | Downloads: 6 | Views: 287

Advances in coronary heart disease and research of vectorcardiogram

Yang Shu, Lihua Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050306 | Downloads: 4 | Views: 225

The effect of bone mineral metabolism disorder on cardiovascular events in uremia patients

Kou Wanyu1, Guo Guangfeng1, Gan Hua1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050305 | Downloads: 4 | Views: 307

Therapeutic effects of different doses of peroperative intravenous dexmedetomidine for postoperative incision pain in rats

Yuansheng Wang1, Zihan Zhu1, Yuming Li2, Hongmei Dong3, Xiangjie Liu1, Zhibing Yan1, Fang Cheng1, Yanming Huang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050301 | Downloads: 4 | Views: 264

CBCT evaluation of palatal alveolar protuberance in maxillary molars

Xintong Yang1, Di Zhang1, Gulinuer·Awuti1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 25, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050216 | Downloads: 3 | Views: 243