Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Structure and Function Design of A VAT Headphone

Bai Jie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190205 | Downloads: 15 | Views: 129

Study on the effect of gukangling liquid on fracture patients

Qiongxian Wang1, Limei Wang1, Chunyan Wu1, Jinwei Wang2, Yueqin Zeng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190203 | Downloads: 9 | Views: 440

Analysis and Countermeasures of the Opioid Crisis in the United States

Jing Liu, Shichao Li, Haonan Wang, Li Ma, Yuanyuan Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190202 | Downloads: 10 | Views: 125

In silico analysis on structure and DNA binding mode of AtNF -YB8 in Arabidopsis thaliana L

Jubaili Norah Ahmed H*, Liang-jianLi, Rui Hu, Wan-Jun wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190201 | Downloads: 10 | Views: 134

Evaluation of Diabetes Treatment Based on Principal Component Analysis

Liu Yi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 3, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190111 | Downloads: 5 | Views: 114

Study on Innovation Mode of Medical Waste Classification Management

Du Yanli1, HuangYang2, Zeng Yuhong3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190108 | Downloads: 16 | Views: 203

Quality of Peptic Ulcer Healing and Selection of Antiulcer Drugs

Sheng Mao1, Chujun Huang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010414 | Downloads: 3 | Views: 33

The Principle And Method Of Laparoscopic Weight-Loss Surgery

He Meilin 1, Qiao Yanyong 1,*, Li Ruimin1, Li Yingxu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010413 | Downloads: 2 | Views: 24

Feasibility Study of Bacterial Hull as Immunological Adjuvant

Huiwen Kan, Xiaojing Shi, Qiuning Liu, Yanyan Bao, Yiming Chen, Jin Wang**, Zhenqiu Gao*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010411 | Downloads: 4 | Views: 40

Application of Dialectical Thinking in Clinical Teaching of Type 2 Diabetes

Huan Lu1, Hongmei Liu2, Jia Zhang1, Jiangdong Wu1, Fuchen Wu1, Dezhong Lu 2,*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010410 | Downloads: 3 | Views: 34

Application of Virtual Reality Technology in Human Anatomy Teaching

Hua Huang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 31, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.2019.010409 | Downloads: 3 | Views: 28