Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

The Classification of Heart Disease Based on Artificial Network

Yang Sun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050609 | Downloads: 1 | Views: 30

Analysis of the Characteristics of Zheng's Laryngology in Treating Constipation

Wang Kai1,2, Song Ruohui1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050607 | Downloads: 0 | Views: 36

Clinical application value of bioabsorbable stent in percutaneous coronary intervention for non-left main lesion

Zhang Yirong1, Guan Mengyun2, Shen Changyin2, Mei Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050606 | Downloads: 0 | Views: 33

Clinical Progress of Acupuncture in Treating Post-stroke Constipation

Guo Mengya1, Feng Qunhu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050605 | Downloads: 0 | Views: 46

Global research trends in bone mineral density in children with diabetes: a bibliometric and visualization study

Yuan Jianhua1, Feng Xiaoyan2, Jiang Jiemei2, Wu Pingping1, Shen Long2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050603 | Downloads: 0 | Views: 34

Research Progress on Correlation between Gut Microbiome and Amyotrophic Lateral Sclerosis

Qiaozhen Wu, Qiang Wang, Jing Meng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050602 | Downloads: 0 | Views: 35

Research Advances in the Development of Post-Traumatic Knee Osteoarthritis with Abnormal Mechanical Load, Inflammation, and Hemarthrosis

Changpeng Zhang, Weiwei Wang, Xiyong Li, Changsheng Liao, Pengfei Han, Yuan Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050601 | Downloads: 0 | Views: 34

Advances in the treatment of refractory nephrotic syndrome in children

Jiaying Ma1, Chunying Liu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050516 | Downloads: 0 | Views: 70

Research progress on the angiogenic-osteogenic coupling signaling molecules of bone tissue engineering

Tiantian Zhu, Wuxikun Wuran, Xiayidan Aihemaitijiang, Huiyu He

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050512 | Downloads: 0 | Views: 49

Advances in miRNA research in bone tissue engineering vascularization

Xiayidan Aihemaitijiang, Tiantian Zhu, Wuxikun Wuran, Xing Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050511 | Downloads: 2 | Views: 62

Meta-analysis of risk factors for carotid plaque formation in type 2 diabetes mellitus

Liyuan Xie1, Xirui Deng1, Yanjin Su2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050510 | Downloads: 0 | Views: 65

Research progress on the understanding and treatment of endometriosis in traditional Chinese and western medicine

Jiaying Wang1, Xia Liu1, Xinchun Xiao2, Xiaoping Cui2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050509 | Downloads: 0 | Views: 54

Research progress of cyclosporine A in treatment of recurrent abortion

Junlei Zhang1, Nan Li2, Wenjun Liu1, Xiaoyuan Xing1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050508 | Downloads: 0 | Views: 73