Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Structure and Function Design of A VAT Headphone

Bai Jie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190205 | Downloads: 4 | Views: 33

Study on the effect of gukangling liquid on fracture patients

Qiongxian Wang1, Limei Wang1, Chunyan Wu1, Jinwei Wang2, Yueqin Zeng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190203 | Downloads: 3 | Views: 332

Analysis and Countermeasures of the Opioid Crisis in the United States

Jing Liu, Shichao Li, Haonan Wang, Li Ma, Yuanyuan Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190202 | Downloads: 3 | Views: 30

In silico analysis on structure and DNA binding mode of AtNF -YB8 in Arabidopsis thaliana L

Jubaili Norah Ahmed H*, Liang-jianLi, Rui Hu, Wan-Jun wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 4, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190201 | Downloads: 2 | Views: 39

Study on Innovation Mode of Medical Waste Classification Management

Du Yanli1, HuangYang2, Zeng Yuhong3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.20190108 | Downloads: 9 | Views: 97

Repetitive transcranial magnetic stimulation for symptomatic improvement of amphetamine-dependent patients after withdrawal

Yijin Zheng 1 , Conghui Cheng 1 , Yiwen Hu2 , shen Jing 3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 19, 2019

DOI: 10.25236/FMSR.100101 | Downloads: 10 | Views: 110