Welcome to Francis Academic Press

Frontiers in Educational Research, 2022, 5(5); doi: 10.25236/FER.2022.050504.

Study on the Relationship Between Perceived Social Support, Volunteer Service and Professional Identity for Medical Graduates

Author(s)

Wu Yuying

Corresponding Author:
Wu Yuying
Affiliation(s)

Wenzhou Medical University, The 2nd School of Medicine, Wenzhou, China

Abstract

Objective: To study the correlation between professional identity and perceived social support and volunteer service of medical graduates. Methods: The social support comprehension scale, professional identity scale and voluntary service questionnaire were used to evaluate clinical medicine graduates from a medical college in Zhejiang province by random sampling. Results: 1. The professional identity of male medical graduates was higher than that of female medical graduates, and the perception of social support of non-only-children was significantly higher than that of only-children. 2. Social support, volunteer service and professional identity are positively correlated. 3. Volunteer service plays a mediating role in medical graduates' perception of the influence of social support on professional identity. Conclusion: To improve the understanding of social support for medical graduates, construct a voluntary service practice education model, and strengthen the training of medical students' professional identity.

Keywords

Perceived Social Support; Volunteer Service; Professional Identity; Medical Students

Cite This Paper

Wu Yuying. Study on the Relationship Between Perceived Social Support, Volunteer Service and Professional Identity for Medical Graduates. Frontiers in Educational Research (2022) Vol. 5, Issue 5: 15-20. https://doi.org/10.25236/FER.2022.050504.

References

[1] Beijing Volunteer Service Development Research Association. Chinese Dictionary of Volunteer Service[M]. Beijing: Encyclopedia of China Publishing House, 2014: 38-39.

[2] Bian Fei, Liu Zhiwen. Research on the Influencing Factors and the Correlation Study of University Students’ Voluntary Service Behavior[J].Education Research Monthly, 2021(01): 91-97.

[3] Chen Xuehong, Wang Xiaoli, Li Jian, Li Qihua, Cao Jing. Study on Learning Motivation and Difference of Medical Students with and without Orientation[J]. Journal of Gannan Medical University, 2014, 34(05): 729-730+736.

[4] Deng Wenhang, Zhang Yan. Study on the Correlation between Professional Identity and Learning Burnout of Public Health Students in Medical Colleges and Universities [J]. Health Vocational Education, 2021, 39(17): 132-133.

[5] Liang Xiaoliang, Wang Caifang, Song Dan,  Tian Yue, Li Wei,, Sun Yan,, Jiang Baoshun,, Wang Zhiwei, Ma Wenyou. Analysis of Differences in Understanding of Social Support among Medical College Students[J].Chinese Journal of Clinical Research, 2020, 33(09):1264-1266.

[6] Liu Zhixin, Liao Lihua, Xie Jieli, Huang Dongqing, Ruan Peilin, Ji Shuangquan. A Brief Analysis on the Status Quo of Medical Students' Professional Identity and Relevant Countermeasures[J]. The Science Education Article Collect, 2021(02): 113-115+171.

[7] Liu Wei, Ma Xiumei, Lin Hao, Wang Song, Zhang Ye. Status and Correlation between the Self-efficacy Sense and Professional Identity Sense of Medical Colleges in the Clinical Practical Stage[J]. China Health Industry,2017,14(09):21-23.

[8] Lv Siyu, Zhou Shengyi, Liu Enze, Zhu Xinbei, Diao Hanxin, Kuang Xingyuan. The Relationship between Social Support and Professional Identity: the Mediating Role of Psychological Resilience among Medical Students After Public Health Emergencies[J]. Popular Standardization, 2021(16): 67-69.

[9] Wang Jing, Cao Kang, Chen Yinghong. The Value,Problems and Development Path of Medical Students’ Hosppital Volunteer Service Practice Education[J]. Chinese Medical Ethics, 2021,34(10): 1380-1384.

[10] Wang Lurong, Wu Yanping, Zhao Qionglan, Wu Meichun. Relationship between Perceived Social Support and Professional Identity in Higher Vocational Nursing Students[J]. Chinese Nursing Management, 2014, 14(11): 1178-1180.

[11] Xiao Chunling, Wu Jingyi, Li Rongmei, Zhang Wenfeng, Yang Di, Quan Jing Liang, Han Song, Wang Kaijun. Research on the Training of Applied Medical Talents through Professional Volunteer Service [J]. China Higher Medical Education, 2017(07): 26-27.

[12] Zhou Sijia, Jing Wenshuang, Zhang Taotao. The Influence of Professional Social Practice on Professional Identity of Undergraduate Nursing Students[J]. Chinese General Practice Nursing, 2016,14(18): 1920-1922.