Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Medicine & Health Sciences | Francis Academic Francis

Academic Journal of Medicine & Health Sciences

ISSN: 2616-5791 (Print)

Volume 4, Issue 6, 2023

Research Progress in Lead Neurotoxicity

Yumeng Li, Danni Huang, Liangrong Li, Rongna Rao, Qiaoyan Wei, Yi Sun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2023

DOI: 10.25236/AJMHS.2023.040616

Research Progress of Traditional Chinese Medicine Therapy on PCOS

Qing Yan1, Ke Luo1, Rong Tang1, Ge Wang2, Fei Li2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2023

DOI: 10.25236/AJMHS.2023.040613

Progress of targeted therapy for HER-2 positive breast cancer

Zilin Wu1, Peng Xu2, Likun Wang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2023

DOI: 10.25236/AJMHS.2023.040612

The Application Progress of Intravenous Anesthesia in the Concept of Comfort Medical Care

Hongbo Wang1, Yutong Zhang2, Fen Deng1, Chunmei Liao1, Haiqing Zhong1, Shaojuan Wu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2023

DOI: 10.25236/AJMHS.2023.040608

Research progress on drug-related falls in the elderly

Xiao Qian1, Wen Xiulin2, Wang Jingrong1, Luo Liqun1, Su Liuju1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2023

DOI: 10.25236/AJMHS.2023.040603

Application progress of dignity therapy in spiritual care of cancer patients

Luo Liqun1, Wen Xiulin2, Wang Jingrong1, Xiao Qian1, Su Liuju1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2023

DOI: 10.25236/AJMHS.2023.040602