Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Medicine & Health Sciences | Francis Academic Francis

Academic Journal of Medicine & Health Sciences

ISSN: 2616-5791 (Print)

Volume 2, Issue 1, 2021

Thoracic vertebrae spinal brucellosis with formation of epidural abscess

Yuepeng Wang1, Su Yang1, Pengfei Han2, Yunpeng Zhang2, Shilei Qin3, Yunfeng Xu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 20, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020116

Reduction-Sensitive Polymeric Micelles for Intracellular Doxorubicin Delivery

Xiaoyi Zhang1, Yue Zhuang2, Lecun Yang3, Yongkang Liu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020114

PH-Sensitive Polymeric Nanoparticles for Targeted Delivery of Doxorubicin

Yuzhe Yuan1, Shuyao Geng2, Chenxi Li3, Jiayuan Yang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020113

Homology study between human drug metabolizing enzymes and intestinal microbial metabolizing enzymes

Weiyi Sun1, Yiwen Fang2, Yujia Hong3, Sizheng Sheng4, Haoyang Xuan5, Qi Zhang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020112

Differentiation of Adipose Tissue-derived Stem Cells into Insulin-Producing Cells for Improving the Diabetes Therapy

Yueqi Xu1, Yifeng Gong2, Yunfei Ji3, Hao Zhang4, Kaiyu Zhou5, Miaomiao Zhu6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020108

Intraspinal schwannoma: a case report

Zhong Yuke1,*, Dong Bo2, Yao Jie2, Yuan Puiwei2, Wang Zhankui2, Kang Wulin2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 24, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020102

Treatment of congenital thumb flexor tendon stenosis tenosynovitis in pediatric patients with "u" type needle knife

Yin Hang1, Dong Bo2,*, Yang Feng2, Yuan Puwei2, Kang Wulin2, Liu Deyu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 6, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020101