Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Medicine & Health Sciences | Francis Academic Francis

Academic Journal of Medicine & Health Sciences

ISSN: 2616-5791 (Print)

Analysis of the mechanism of menstrual cycle regulation based on “pivotal movement”

Yun Xu1,2, Shimei Li1,2, Suli Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 20, 2022

DOI: 10.25236/AJMHS.2022.030104 | Downloads: 19 | Views: 688

Discussion on Calcaneal Fracture and Its Classification and Treatment

Liu Wei1, Dou Qunli2, Ding Nan1, Li Hongcheng1, Bai Yesheng1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 20, 2022

DOI: 10.25236/AJMHS.2022.030103 | Downloads: 24 | Views: 673

Research Advances of Biofeedback in Anorectal Department

Kuang Mengfei, Liu Ya, Xu Dan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 20, 2022

DOI: 10.25236/AJMHS.2022.030101 | Downloads: 23 | Views: 878

Thoracic vertebrae spinal brucellosis with formation of epidural abscess

Yuepeng Wang1, Su Yang1, Pengfei Han2, Yunpeng Zhang2, Shilei Qin3, Yunfeng Xu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 20, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020116 | Downloads: 43 | Views: 1035

Application Progress of Mobile Health in Self-management of Patients with Osteoarthritis

Gao Siyu1, Liu Fang1, Yang Lei2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 20, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020115 | Downloads: 24 | Views: 915

Reduction-Sensitive Polymeric Micelles for Intracellular Doxorubicin Delivery

Xiaoyi Zhang1, Yue Zhuang2, Lecun Yang3, Yongkang Liu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020114 | Downloads: 50 | Views: 1222

PH-Sensitive Polymeric Nanoparticles for Targeted Delivery of Doxorubicin

Yuzhe Yuan1, Shuyao Geng2, Chenxi Li3, Jiayuan Yang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020113 | Downloads: 15 | Views: 979

Homology study between human drug metabolizing enzymes and intestinal microbial metabolizing enzymes

Weiyi Sun1, Yiwen Fang2, Yujia Hong3, Sizheng Sheng4, Haoyang Xuan5, Qi Zhang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020112 | Downloads: 23 | Views: 929

Enhance the flavonoids content and α-glucosidase inhibitor efficiency of mulberry leaves by fermented with Ganoderma lucidum

Yihao Luo1, Yuzhao Zhuo2, Meng Cai3, Mingqian Xu4, Zikai Zhou5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020111 | Downloads: 23 | Views: 1289

Effect of Eurotium cristatum fermentation on the α-glucosidase inhibitory activity of mulberry leaves flavonoid extract

Yue Deng1, Fangyu Qu2, Zi Wang3, Wenxuan Xia4, Yuchen Xing5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020110 | Downloads: 29 | Views: 1115

Effect of Eurotium cristatum fermentation on the α-glucosidase inhibitory activity of mulberry leaves alkaloids

Yangcheng Gao1, Rong Chen2, Yinqi Zhao3, Huilin Chen4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020109 | Downloads: 43 | Views: 1239

Differentiation of Adipose Tissue-derived Stem Cells into Insulin-Producing Cells for Improving the Diabetes Therapy

Yueqi Xu1, Yifeng Gong2, Yunfei Ji3, Hao Zhang4, Kaiyu Zhou5, Miaomiao Zhu6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020108 | Downloads: 34 | Views: 952

Predictive Analysis of Breast Cancer Based on Stacking Algorithm

Kaiyao Tan1, Zhikun Luo2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020107 | Downloads: 29 | Views: 874

Ethical Review Based on Health Care Big Data

Shaojie Hao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 10, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020104 | Downloads: 34 | Views: 985

Synthesis of Au@Pt nanoparticles for detection of ascorbic acid

Shuyi Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020103 | Downloads: 63 | Views: 1144

Intraspinal schwannoma: a case report

Zhong Yuke1,*, Dong Bo2, Yao Jie2, Yuan Puiwei2, Wang Zhankui2, Kang Wulin2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 24, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020102 | Downloads: 63 | Views: 1256

Treatment of congenital thumb flexor tendon stenosis tenosynovitis in pediatric patients with "u" type needle knife

Yin Hang1, Dong Bo2,*, Yang Feng2, Yuan Puwei2, Kang Wulin2, Liu Deyu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 6, 2021

DOI: 10.25236/AJMHS.2021.020101 | Downloads: 51 | Views: 1221