Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Architecture and Geotechnical Engineering | Francis Academic Francis

Academic Journal of Architecture and Geotechnical Engineering

ISSN: 2663-1563 (Print)

Volume 2, Issue 2, 2020

Study on the development characteristics of concrete strength under early age load

Haopeng Li*, Xiaoyuan Liu, Wei Xu, Lei Shen, Xu Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2020

DOI: 10.25236/AJAGE.020204

Study on the accuracy of geometric parameters of rock mass discontinuities based on photogrammetry

Wankun Li1, *, Bohu Zhang1, Jian Liu2, Xueheng Cai3 and Qinglong Luo4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 29, 2020

DOI: 10.25236/AJAGE.020203

Study on microscopic flow characteristics of foam in porous media

Lilong Wang1, *, Youjun Ji1, Zegen Wang1, Bufan Fan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 29, 2020

DOI: 10.25236/AJAGE.020201