Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Environment & Earth Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Environment & Earth Science

ISSN: 2616-5872 (Print)

Analysis of heavy metal concentrations in drinking and non-drinking water in the Bao’an and Nanshan districts

Xinlin(Selina) Wang1, Krista L. Kobylianskii2 

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030309 | Downloads: 24 | Views: 864

A Semi-Analytic Hierarchy Process to Assess the Plastic Waste and Contrive a Responsibility Index

Changtong Zhang, Lin Li, Shijie Zhou, Jiangpan Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030308 | Downloads: 17 | Views: 852

A Probe into Ecological Base Flow of the Intersection of Qianhe-Weihe River in Baoji City, China

Yan Li1, 2, 3, 4, Yuhu Luo1, 2, 3, 4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030307 | Downloads: 17 | Views: 884

Sedimentary facies analysis of Es3 in Jiangjiadian area of Linnan sag

Shunming Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030304 | Downloads: 20 | Views: 996

An enhanced denitrifinal membrane bioreactor -A case study for Taihu Lake of Changzhou

Yushan Deng1, Ying He2, Jingwen Zhu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030303 | Downloads: 16 | Views: 921

Sources, impacts and management of microplastics

Shuqiao Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 25, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030209 | Downloads: 18 | Views: 899

PM2.5 prediction based on CEEMD-SSA-KELM

Jiaxun Liang1, Kexin Yan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 5, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030208 | Downloads: 42 | Views: 1011

Study on instability factors and improvement methods of perovskite materials

Haizong Pan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 5, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030207 | Downloads: 39 | Views: 872

Analysis of hazardous waste based on GIS

Daimin Li1, Yanhui Ding1, Mingxia Li1, Xianrong Xu2, Xiaoli Chen2, Shuying Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 23, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030205 | Downloads: 50 | Views: 995

Study on the Prediction Model of Wildfire in Victoria

Hu Yu1, Jinshi Liu2, Yan Li2, Xin Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 3, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030203 | Downloads: 38 | Views: 947

A Fungal Degradation Model Based on Dynamic Simulation

Qunchang Gao1, Ruirui Zhang2, Xiaokang Zhang1, Haoyue Lu3, Yunjing Hu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030202 | Downloads: 38 | Views: 900

Research progress of Yarlung Zangbo ophiolite

Li Jiang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030201 | Downloads: 26 | Views: 1279

Study on the Influencing Factors of the Spatial Distribution of Ancient religious sites in Inner Mongolia

Guoqing Chen1, Geer Cheng1, Mingjiu Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 27, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030114 | Downloads: 46 | Views: 1231