Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Environment & Earth Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Environment & Earth Science

ISSN: 2616-5872 (Print)

Sedimentary facies analysis of Es3 in Jiangjiadian area of Linnan sag

Shunming Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030304 | Downloads: 0 | Views: 19

An enhanced denitrifinal membrane bioreactor -A case study for Taihu Lake of Changzhou

Yushan Deng1, Ying He2, Jingwen Zhu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030303 | Downloads: 0 | Views: 27

Sources, impacts and management of microplastics

Shuqiao Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 25, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030209 | Downloads: 3 | Views: 35

PM2.5 prediction based on CEEMD-SSA-KELM

Jiaxun Liang1, Kexin Yan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 5, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030208 | Downloads: 8 | Views: 69

Analysis of hazardous waste based on GIS

Daimin Li1, Yanhui Ding1, Mingxia Li1, Xianrong Xu2, Xiaoli Chen2, Shuying Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 23, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030205 | Downloads: 19 | Views: 205

Study on the Prediction Model of Wildfire in Victoria

Hu Yu1, Jinshi Liu2, Yan Li2, Xin Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 3, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030203 | Downloads: 7 | Views: 120

A Fungal Degradation Model Based on Dynamic Simulation

Qunchang Gao1, Ruirui Zhang2, Xiaokang Zhang1, Haoyue Lu3, Yunjing Hu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030202 | Downloads: 10 | Views: 113

Research progress of Yarlung Zangbo ophiolite

Li Jiang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030201 | Downloads: 8 | Views: 141

Study on the Influencing Factors of the Spatial Distribution of Ancient religious sites in Inner Mongolia

Guoqing Chen1, Geer Cheng1, Mingjiu Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 27, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030114 | Downloads: 23 | Views: 182

A Food System Optimization Model Based on NUFER-AGD

Mingyu Zhao1, Yujiao Li2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 31, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030113 | Downloads: 20 | Views: 153

Research on Plastic Waste Evaluation Based on Multiple Regression

Anchen Zhang, Dongang Li, Jun Shen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 31, 2021

DOI: 10.25236/AJEE.2021.030112 | Downloads: 20 | Views: 151