Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Environment & Earth Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Environment & Earth Science

ISSN: 2616-5872 (Print)

Quantification of Agroforestry Ecosystem Services in Karst Desertification Control

Yiling Yang1,2, Kangning Xiong1,2, Jie Xiao1,2, Yunting Huang1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 15, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060301 | Downloads: 2 | Views: 12

Green space processing and analysis using ENVI based on GIS

Li Qiang, Lin Jianhang, Yang Jinyue

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060210 | Downloads: 9 | Views: 129

Fluid inclusion characteristics and significance of the QZ7 Well in eastern Qiangtang Basin

Hong Kuibin1,3,4, Xie Yuan2, Song Chunyan3,4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060209 | Downloads: 8 | Views: 102

Data-Driven Analysis of Water and Sediment Flux at the Xiaolangdi Station of the Yellow River

Kun Zhang, Yuanmeng Li, Mingxuan Jiang, Yi Jin

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060208 | Downloads: 5 | Views: 153

Analysis of the Change Rule and Future Trend of Yellow River Water and Sand Flux Based on Linear Programming Model

Jinjin Dang, Zhenhao Cui, Jinyang Liu, Yitong Tian

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060207 | Downloads: 8 | Views: 122

Characteristics, future trends, and transport path analysis of atmospheric formaldehyde pollution: A case study of Argentina

Xiaowen Niu1,2, Tianzhen Ju1,2, Bingnan Li3, Cheng Huang1,2, Jiaming Zhang1,2, Shengtong Lei1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060206 | Downloads: 5 | Views: 176

Study on thermal cracking of waste PE plastics

Wenyu Sun, Cong Ren, Feifei Wang, Mingshuo Xia, Yunqing Wang, Qingyu Shang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060204 | Downloads: 6 | Views: 138

The structural evolution characteristics in the Beikang Basin

Liu Kaixuan1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060203 | Downloads: 5 | Views: 137

Study and application of oily sludge harmless gel particles system for enhanced oil recovery

Liu Huaizhu1,2, Ni Yin1,2, Zhao Kangning1,2, Hu Binbin1,2, Ma Ying1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060201 | Downloads: 6 | Views: 126

The Influence of Different Vegetation Types on Soil C, N, P Content, and Their Stoichiometry in the Eastern Qilian Mountains' Binggou River Basin

Junju Zhou1,2,3, Suhan Shi1,2,3, Jiawei Chen1, Jiarui Wang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060114 | Downloads: 12 | Views: 198

The Investigation of Antibiotic Resistance in Tangxun Lake

Chengjue Xiao, Yunhan Xiang, Jiage Jiang, Yinuo Li, Zhiru Fu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060113 | Downloads: 11 | Views: 164