Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Environment & Earth Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Environment & Earth Science

ISSN: 2616-5872 (Print)

Application status and development trend of geothermal energy heating technology

Li Gou1, Weidong Zhang1, Yi Cheng2, Qilong Wang1, Yongliang Han1, Qiang Yu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040410 | Downloads: 3 | Views: 253

A Measuring Stick for the World: Achieving Global Equity in Asteroid Mining

Tianyang Fan1, Weixu Pang2, Yating Tan3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040408 | Downloads: 3 | Views: 310

Go Prospecting for Gold on Asteroids

Han Xu1, Yanshu Sun2, Ruisi Zhang1, Luyao Xie1, Xu Han1, Minzhuo Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040407 | Downloads: 6 | Views: 304

Analysis and Assessment of Urban Green Space Coverage Using Remote Sensing Spatial Imagery

Ye Cheng1, Jiachen Ding2, Haolin Liu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040406 | Downloads: 1 | Views: 227

Characteristics and quality of leaves of different clones of mulberry in the Mu Us Desert

Shanshan Song1, Ben Liu2, Haofeng Gao3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040405 | Downloads: 9 | Views: 348

Review on Properties of Recycled Construction Waste Concrete Aggregate

Xuemei Cao1,2, Yi Sun1,2, Changming Bu1,2, Qiutong Jiang1,2, Yuhui O.Y1,2, Yutong Zhao1,2, Dongxu Zhu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040404 | Downloads: 5 | Views: 387

Carbon and Oxygen Isotopic Characteristics of Longmendong Formation in Muxu River Section of Qishan, Shanxi Province and Its Significance

Qiao Feng1, Ruiwen Dai1, Congcong Lin2, Rongtian Sheng1, Xuewei Li1,  Renshun Jiang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040403 | Downloads: 12 | Views: 320

Geochemical Characteristics and Genesis of Majiayao Gold Deposit in Jiaodong

Yu Wang1, Pengrui An1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040402 | Downloads: 6 | Views: 325

Construction of Ecological Protection and Assessment of Environmental Impact

Teng Shi1, Shuhao Qian1, Fanghuan Dang2, Yidan Song1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040401 | Downloads: 10 | Views: 431

Application of BP Neural Network Based on the Genetic Algorithm in Secondary Modeling of Air Quality Forecast

Xinru Chen, Ruijie Shen, Shuting Sun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040311 | Downloads: 8 | Views: 355

Analysis of the Impact of Asteroid Mining on Equality

Zurui Wan, Yuanlong Zhong, Yingshan Zhan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040308 | Downloads: 4 | Views: 353

Saihanba--Ecological Protection Construction and Its Impact Evaluation on the Environment

Shipeng Wang, Yong Gui, Xiaolong Xu, Huipeng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040307 | Downloads: 4 | Views: 346

Evaluate Ecosystem Values of the Saihanba Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation and Cluster Analysis

Junhao He, Tong Chen, Yuanbo Fu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040304 | Downloads: 2 | Views: 319

Study on Tree Growth Model and Carbon Sequestration Based on ABM Model

Ziya Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040303 | Downloads: 7 | Views: 421