Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Research progress of antitumor peptides

Congying Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040407 | Downloads: 8 | Views: 431

A Meta-analysis of efficacy and safety of Banxia Xiexin decoction on ulcerative colitis

Yanan Ai1, Yuqing Xu1, Wen Wen1, Yunhan Yin1, Jintao Zhou1, Weihan Zhao2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040405 | Downloads: 6 | Views: 435

Global Research Trends in Post-Traumatic Osteoarthritis: A Bibliometric and Visualized Study

Su Yang2, Yuepeng Wang2, Xiyong Li2, Pengfei Han1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040404 | Downloads: 10 | Views: 363

Application of rain classroom in rehabilitation medical education

Guan Fu, Xiangzhen Fan, Haimeng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040403 | Downloads: 7 | Views: 397

Treatment of Scapulohumeral Periarthritis with C-Shaped Needle Knife Release

Yin Hang1, Dong Bo2, Yang Feng2, Yuan Puwei2, Kang Wulin2, Liu Deyu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040309 | Downloads: 13 | Views: 537

Research Progress of TCM Treatment of Hysteromyoma

Jiahui He

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040308 | Downloads: 22 | Views: 544

Application of the Monitoring System for Health of the Elderly in the Nursing Home

Liufu Zhiling1, Huang Fuchun2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040307 | Downloads: 15 | Views: 472

A review about risk factors for bruxism in adults

Bangxiu Zheng1, Jiaping Ma1, Xing Wang1, Yinxuan Pu1, Hao Sun1, Yu Su1, Quan Yang1, Shangyi Lu1, Huiyu He1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 1, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040306 | Downloads: 31 | Views: 627

Advances in the Regulation of Osteogenic Differentiation of Periodontal Stem Cells by Signalling Pathways

Zhaoxin Wang, Shuhui Li, Junxiang Wang, Nijati Tursun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 1, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040305 | Downloads: 11 | Views: 511

Upstream Process Design of Antibody-drug Conjugates for the Treatment of Colorectal Cancer

Xiaomu Wang, Ioscani Jiménez del Val

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 1, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040303 | Downloads: 20 | Views: 474

Discussion on the Insomnia Therapy from the Perspective of Traditional Chinese Medicine

Yu Guan1, Sha Liu1, Huan Yu1, Zhihong Yang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 1, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040302 | Downloads: 23 | Views: 543

Development and Trend of Big Data Sharing Research on Health Care during 2014-2020-Based on the Citespace Visualization Analysis

Peilin Huang1, Xusheng Zhang2, Lifen Yang1, Jiahui Liang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 15, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040210 | Downloads: 14 | Views: 507