Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Research Progress in Surgical Treatment of Proximal Humeral Fractures in Elderly Osteoporotic Humerus

Yunlu Wang1, Xiyong Li1, Lun Liu1, Songfeng Li1, Pengfei Han2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050505 | Downloads: 20 | Views: 473

Emotional Labor Education in Intern Nursing Students: A Literature Review

Xinghuan Wang1, Hongfang Chen2, Luyu Zhang1, Jiayi Wang1, Yue Liu1, Jinyan Chen1, Miaoqing Zhuang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050504 | Downloads: 20 | Views: 514

Research Progress of Early Non-motor Symptoms of Parkinson's Disease

Guoxian Qi, Zhibin Liu, Jiaqi Su, Linfeng Dai, Fan Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050503 | Downloads: 17 | Views: 394

Global trends in disc degeneration and degenerative disc disease: a bibliometric and visualization study

Liao Changsheng1,2, Wang Weiwei1,2, Yang Su1,2, Li Xiyong1,2, Zheng Hongguang2, Han Pengfei2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050502 | Downloads: 19 | Views: 407

Global research trends in ossification of posterior longitudinal ligament: a bibliometric and visualization study

Weiwei Wang1,2, Changsheng Liao1,2, Changpeng Zhang1,2, Hongguang Zheng1, Pengfei Han1, Yuan Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050501 | Downloads: 20 | Views: 427

The influence of over-erupted third molar on the temporomandibular joint and related imaging research

Ruirui Cui1, Zhongcheng Gong1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050415 | Downloads: 20 | Views: 468

Discussion on the treatment of globus hysteriocus based on mechanism

Fei Yang, Xiaoke Zhang, Xinyu Li, Jieru Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050413 | Downloads: 19 | Views: 516

Research progress of depression in TCM

Wang Li1, Zhang Wenwen1, Guo Yawen1, Wang Ling2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050412 | Downloads: 23 | Views: 556

Expression of TMEFF2 gene and significance of initiation methylation in bladder cancer

Xiaoqing Zheng, Hao Zheng, Xi Chu, Chuna Zheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050411 | Downloads: 21 | Views: 443

Analysis of the Significance and Development Trend of Integration of Sports and Medicine

Lin Ma1, Xuemei Tang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050409 | Downloads: 22 | Views: 495

Advances in imaging methods and treatment of laryngeal carcinoma

Wang Yiran

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050408 | Downloads: 21 | Views: 471

Effects of Psychological Nursing and Diet Nursing on Mood and Vital Signs of Patients Undergoing Thyroid Surgery

Jun Guo, Song Zhang, Xianlan Chen, Tao Yu, Yue Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050406 | Downloads: 16 | Views: 464

Correlation of Uric Acid with Disease Severity, Prognosis, and Complications in Patients with Severe Acute Pancreatitis

Huan Yi1, Fachun Zhou2, Shijing Tian2, Chang Liu2, Sanle Jiang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050404 | Downloads: 19 | Views: 505

Iron deficiency in chronic kidney disease and the new generation of intravenous iron

Chuying Zhao, Ying Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 10, 2023

DOI: 10.25236/FMSR.2023.050403 | Downloads: 22 | Views: 457