Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Progress in the Treatment of Diarrhea in Children

Jing Liu1, Yanping Shi2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040809 | Downloads: 5 | Views: 365

Network Pharmacology Study on the Mechanism of Qiang Huo-Yinchen Treating Diabetic Peripheral Neuropathy

Huixia Wang1, Yuhong Duan2, Jiarui Li1, Hao Peng1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040808 | Downloads: 8 | Views: 342

Lycopene counteracts palmitate-induced “two-hit” in mouse primary hepatocytes via triggering NAMPT/Sirt1 pathway

Yaoxiang Zhu1, Yafang Chen2, Lei Zhu2, Xian Zheng2, Xiaoying Zhou1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040807 | Downloads: 10 | Views: 419

Antibacterial Activity and Mechanism of Aureusidin Against Staphylococcus Aureus

Jie Ren, Jianyin Zhou, Wenzheng Zhang, Jichao Zhou, Shaojun Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040806 | Downloads: 5 | Views: 385

Progress in Immunotherapy for Non-small Cell Lung Cancer

Fang Du1, Bofan Hu1, Peng Xu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040805 | Downloads: 8 | Views: 415

Study on Chitosan Nanoparticles in Liver Cancer

Zhi Zhang1, Zebin Zhang2, Xinxin Wang3, Yulong Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040804 | Downloads: 6 | Views: 312

The relationship between miRNA and colon cancer

Haonan Chen, Xuehui Zhou, Akida·Akbar, Xu Deng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040803 | Downloads: 7 | Views: 389

Clinical Efficacy of Kangguzeng Capsule Combined with Basic Anti Osteoporosis Drugs in the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis

Zhong Yuke1, Dong Bo2, Yao Jie2, Yuan Puwei2, Liu Deyu2, Kang Wulin2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040801 | Downloads: 9 | Views: 333

Progress in TCM Treatment of Chemotherapy-induced Hand-foot Syndrome in Malignant Tumors

Bofan Hu1, Fang Du1, Peng Xu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040709 | Downloads: 5 | Views: 342

Study on Quantitative Prediction of Anticancer Compound Activity Based on Neural Network Model

Songhao Lu, Xinxin Fu, Mingzhou Chen, Xuezheng Yue

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040708 | Downloads: 7 | Views: 373

Advances in clinical diagnosis and treatment of Kawasaki disease in children

Liyan Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040707 | Downloads: 16 | Views: 520

Preparation of peG-DOX nanoparticles as nano drug carrier and treatment methods to achieve the best effect

Zheming Tang1, Shuo Wu2, Yinuo Wang3, Weiting Shen4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040706 | Downloads: 7 | Views: 438

Telerehabilitation system construction: design of a comprehensive rehabilitation training assessment software

Taiyu Han1, Siyuan Chen1, Yanping Han2, Yanbo Gao3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040704 | Downloads: 10 | Views: 432

Identification of the key miRNAs and target genes in basal cell carcinoma by bioinformatics analysis

Hao Liu1, Lei Tan2, Ling Chen3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040703 | Downloads: 8 | Views: 372

A Personalized Nursing Care of DSA Complicated with Contrast Media Encephalopathy

Yuna Cai, Jie Yao, Xixi Huang, Jingjing Cao, Xiaowei Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040702 | Downloads: 6 | Views: 329

Effect of a gout formula on the circumference of the ankle joint and the level of tumor necrosis factor TNF-α in joint fluid of rats with acute gouty arthritis

Zhang Yehui1, Yang Chun1, Jiang Mei1, Lu Shuo1, Song Zifan1, Guo Xianghua2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040701 | Downloads: 12 | Views: 426

Impairment of esophageal skeletal muscle in type XIX collagen mutant mouse

Juanjuan Zhang1,2,3,#, Weizhe Liu4,#, Hidekatsu Yoshioka5, Rong Wang3, Yanqing Zhang3, Yongqing Shen2,3, Aiying Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/FMSR.2022.040610 | Downloads: 10 | Views: 329