Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Corporate Governance under the Influence of Big Data

Yongquan Tang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030406 | Downloads: 35 | Views: 589

Foundation Pit Support Structure under Special Geotechnical Structure

Hu Jia1,2, Jun Xu1,2, Xifeng Yang2, Wenyu Zheng1,2, Junguo Wang1,2, Yi Liu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030405 | Downloads: 53 | Views: 880

Bluetooth sneaker with Arduino embedded in it based on lattice structure

Yan Shi1, Xinxin Wang2, Xiaofeng Chen3, Yujian Tang4, Jinyuan Jia5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 5, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030404 | Downloads: 39 | Views: 565

Comprehensive evaluation model of abnormal production data based on Entropy Weight Method and TOPSIS Method

Linfeng Jiang, Fujie Sun, Jingxi Lian

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 5, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030403 | Downloads: 26 | Views: 579

Research on Distribution of Radio Relay UAVs

Shengkai Zhao1, Shuqi Chen2, Ruifeng Zhang1, Chenxi Du1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 5, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030402 | Downloads: 28 | Views: 558

Research on road traffic intelligence based on big data analysis

Xinlan Sun, Shiwei Lu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030310 | Downloads: 39 | Views: 873

Design of the Novel Wisdom Trap for Monochamus Alternatus

Xiangshuai Li, Shuqi Li, Chenxin Hou, Yuqian Bai, Hongmei Zhang, Jia Song, Zishi Wang, Hongliang Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030309 | Downloads: 10 | Views: 608

Application of an improved droop control strategy in micro-grid system

Zhao Xiaoliang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030308 | Downloads: 35 | Views: 612

Research on the feasibility of smart street lamps based on the 5G era

Yang Shan, Zou Jinting, Song Yang, Song Jiaying, Ma Xiang, Chen Haoran

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030307 | Downloads: 24 | Views: 637

Application Research on Intelligent Management System of Miner's Lamp Charging Rack

Yang You, Wei Deng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030306 | Downloads: 39 | Views: 704

Optimal design of sensor structure based on virtual calibration test

Yong Wei, Juncheng Lv, Yonghui Jia

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030305 | Downloads: 34 | Views: 753

A heavy load tire six-component force sensor

Zuoping Yao, Yong Wei, Juncheng Lv

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030304 | Downloads: 37 | Views: 741

AI lens treatment recovery instrument

Wang Zhitong, Zhang He, Wei Xingbang, Lin Ziang, Zou Jinting*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030212 | Downloads: 25 | Views: 631

On the Design of Home Robot

Jin Yuxin, Jin Zixin, Geng Jiamiao, Wang Ping, Zhang Zhiyong*, Zou Jinting

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030211 | Downloads: 27 | Views: 677

Application of Concrete Structure Construction Technology in Civil Engineering

Qinglin Zhou, Qian Ma

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 25, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030210 | Downloads: 56 | Views: 1042

Analysis on the Application of XML Data of Cost Consultation Project

Zhang Fengrong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030209 | Downloads: 27 | Views: 614