Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Research on road traffic intelligence based on big data analysis

Xinlan Sun, Shiwei Lu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030310 | Downloads: 3 | Views: 37

Design of the Novel Wisdom Trap for Monochamus Alternatus

Xiangshuai Li, Shuqi Li, Chenxin Hou, Yuqian Bai, Hongmei Zhang, Jia Song, Zishi Wang, Hongliang Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030309 | Downloads: 1 | Views: 94

Application of an improved droop control strategy in micro-grid system

Zhao Xiaoliang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030308 | Downloads: 6 | Views: 28

Research on the feasibility of smart street lamps based on the 5G era

Yang Shan, Zou Jinting, Song Yang, Song Jiaying, Ma Xiang, Chen Haoran

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030307 | Downloads: 3 | Views: 37

Application Research on Intelligent Management System of Miner's Lamp Charging Rack

Yang You, Wei Deng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030306 | Downloads: 25 | Views: 113

Optimal design of sensor structure based on virtual calibration test

Yong Wei, Juncheng Lv, Yonghui Jia

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030305 | Downloads: 15 | Views: 94

A heavy load tire six-component force sensor

Zuoping Yao, Yong Wei, Juncheng Lv

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030304 | Downloads: 11 | Views: 80

AI lens treatment recovery instrument

Wang Zhitong, Zhang He, Wei Xingbang, Lin Ziang, Zou Jinting*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030212 | Downloads: 9 | Views: 91

On the Design of Home Robot

Jin Yuxin, Jin Zixin, Geng Jiamiao, Wang Ping, Zhang Zhiyong*, Zou Jinting

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030211 | Downloads: 7 | Views: 97

Application of Concrete Structure Construction Technology in Civil Engineering

Qinglin Zhou, Qian Ma

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 25, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030210 | Downloads: 16 | Views: 105

Analysis on the Application of XML Data of Cost Consultation Project

Zhang Fengrong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030209 | Downloads: 12 | Views: 92

Study on the Experience Venue Design under the Background of Red Culture

Jin Li, Na Zou, Yu Wang, Xijun Dai, Chongyang Xie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030208 | Downloads: 27 | Views: 110

Adsorption of Pb (II) and Cu (II) by Attapulgite/(La+Fe)

Jianping Shang, Han Deng, Yanjun Li, Xiaoping Qin, Bin Zhao, Xuefei Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030207 | Downloads: 12 | Views: 119

Summarize the Application and Development of Psychology in the Subject of Design

Yingrui Chi, Jiaran Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030206 | Downloads: 17 | Views: 104

Modeling and Reliability Analysis of Fuzzy Random Model of End-Bearing Piles

Gongxing Yan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030205 | Downloads: 20 | Views: 103

An Improved Multi-Agent System Based on GA and Its Application on Power System

Zhongyong Wang1, Yingjing Xu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 8, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030204 | Downloads: 13 | Views: 92

Research and Simulation of Photovoltaic Power Generation System

Su Wang, Yiming Zou, and Liang Zeng*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 18, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030203 | Downloads: 13 | Views: 156