Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Utility Evaluation and Optimization of Machine Learning in Intelligent Transportation Systems

Yufei Tao, Inti Ruminahui Toalombo Chicaiz

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060305 | Downloads: 2 | Views: 127

The Design of the Interchangeable Liner Fitness Washing Machine for Dorm Rooms

Wang Zhengkai, Liu Ailing, Wang Yu, Lv Xinge

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060304 | Downloads: 2 | Views: 97

CSR Evolution: New Opportunities and Challenges for IoT in Advancing ESG Practices

Qingsheng Zeng1, Zhenghui Pan1,2,3, Qiongying Zhang2, Ting Han2, Wei Zheng2, Jian Li2, Zhisheng Zhang2,3, Wangfa Feng1, Li Zhen1, Lin Ma1, Kexiang Liu1, Xuecheng Yuan1, Shengxian Xing1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060301 | Downloads: 2 | Views: 100

Experimental Study on Jet Leakage Stopping Technology for Hydroelectric Gate

Jia Xiong1, Zhang Hailong1, Li Sidong1, Liu Wen1, Wang Xuele2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060210 | Downloads: 6 | Views: 179

Low-power neural network based on YOLOv5s

Xiaokun Qi, Tian He

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060209 | Downloads: 11 | Views: 176

Research on the Application of Impact Echo Method in the Detection of Grouting Compactness of Hollow Slabs in Bridges

Peng Liu1, Xumei Wan1, Youshun Zhang1, Fengnan Xu2, Deqing Liu2, Chengkun Lu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060207 | Downloads: 8 | Views: 221

Comprehensive High-Reliability Intelligent Tightening Control System

Lihui Pan, Duojin Wu, Bingqing Huang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060206 | Downloads: 11 | Views: 207

Testing and Management Strategies for Concrete Raw Materials

Xianrong Meng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060204 | Downloads: 7 | Views: 171

A variable-temperature parameter model for SiC MOSFETs considering parasitic parameters

Jian Yang, Shike Wei, Dong Xu, Xuan Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060202 | Downloads: 9 | Views: 184

An Introduction to Key Technologies of Wi-Fi 7

Shengzhong Zhang, Lei Yu, Yinqian Cheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060201 | Downloads: 6 | Views: 169

Research on high-speed communication mechanism of time-triggered network based on RGMII

Changhao Wang, Tiantian Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060120 | Downloads: 12 | Views: 219

Optoelectronic synapses based on MZO/AZO heterojunction

Zhaoyuan Fan, Zhenghua Tang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060119 | Downloads: 9 | Views: 150

Research on glass intelligent storage control system

Hui Liu1,2,3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060117 | Downloads: 7 | Views: 236

Design and Implementation of Integrated Control System for Fixed Spot Welder in Human-machine Fusion Mode

Qiu Luwei1, Jiang Xiaohui1, Peng Shenyue1, Hu Yunge1, Dong Yuanfa2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/IJFET.2024.060116 | Downloads: 9 | Views: 219