Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Research on Optimization Design Based on Heliostat Field

Wenbo Zuo1, Ruoyu Wang2, Bowen Xing2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051209 | Downloads: 5 | Views: 118

Research on automatic cooling device of communication base station

Zhenyu Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051207 | Downloads: 5 | Views: 128

Research on the Application of Computer Cloud Computing Technology in the Quality Management and Control System of Rural Construction Engineering

Liu Yaji1,2, Zou Chaoying3, Jia Tingbo1,2, Xu Xiaoqian1,2, Zhao Jiamin1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051205 | Downloads: 6 | Views: 109

Intelligent Upgrade and Application Effect Analysis of Ventilation System in Yannan Coal Mine

Jinliang Gao, Yongzhi Fu, Xianghua Meng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051204 | Downloads: 6 | Views: 108

Design and application of the control system of mine damper and window

Jinliang Gao, Chengwei Liu, Weihong Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051203 | Downloads: 5 | Views: 113

Research on temperature rise test of low voltage reactive power compensation device

Zhi Li1, Zhenjing Yan1, Wei Jing1, Shaojie Wang1, Wanli Rong2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051114 | Downloads: 5 | Views: 156

Road Scene Semantic Segmentation Based on Deep Learning

Zhaoxiang Wang, Kaiqi Huang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051113 | Downloads: 5 | Views: 171

Design and Research of Multi-functional Plate Recycling Machine Based on Artificial Intelligence

Jia Chen, Zheng Zhang, Na Li, Longxia Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051112 | Downloads: 4 | Views: 156

Three-dimensional mechanical properties analysis and fatigue life prediction of G105 drill pipe

Kuan Zhao1, Bangwen Wang1, Jinping Li2, Lamei Peng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051110 | Downloads: 4 | Views: 149

Design and implementation of intelligent voice classification trash cans

Li Hu1, Mengling Zhang1, Xiaoping Li1, Shuai Yan1, Hui Zhong2, Wei Long1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051109 | Downloads: 10 | Views: 321

Research on Automatic Inspection System Based on Computer Artificial Intelligence RPA Technology

Jiawei Shi, Jinyi Sun, Menglei Zhang, Jiangang Sun, Yi Zhao, Jingwen Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051108 | Downloads: 6 | Views: 190

Smart signal design and implementation of the trash can

Li Hu1, Dongqing Jiang1, Wei Long1, Hui Zhong2, Mengling Zhang1, Shuai Yan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051107 | Downloads: 6 | Views: 192

Mechanistic Modeling and Optimal Design of a Heliostat Mirror Field

Ruize Liu, Shixuan Tang, Zijian Zhuang, Yijie Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051106 | Downloads: 9 | Views: 171

Research on key technologies of drilling auxiliary robots for geothermal drilling platforms

Jiayu Zhang, Shuo Yang, Haipeng Yan, Bin Xiao, Huli Niu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051105 | Downloads: 5 | Views: 182