Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Research on temperature rise test of low voltage reactive power compensation device

Zhi Li1, Zhenjing Yan1, Wei Jing1, Shaojie Wang1, Wanli Rong2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051114 | Downloads: 17 | Views: 233

Road Scene Semantic Segmentation Based on Deep Learning

Zhaoxiang Wang, Kaiqi Huang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051113 | Downloads: 16 | Views: 277

Design and Research of Multi-functional Plate Recycling Machine Based on Artificial Intelligence

Jia Chen, Zheng Zhang, Na Li, Longxia Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051112 | Downloads: 14 | Views: 248

Three-dimensional mechanical properties analysis and fatigue life prediction of G105 drill pipe

Kuan Zhao1, Bangwen Wang1, Jinping Li2, Lamei Peng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 15, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051110 | Downloads: 14 | Views: 254

Design and implementation of intelligent voice classification trash cans

Li Hu1, Mengling Zhang1, Xiaoping Li1, Shuai Yan1, Hui Zhong2, Wei Long1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051109 | Downloads: 29 | Views: 648

Research on Automatic Inspection System Based on Computer Artificial Intelligence RPA Technology

Jiawei Shi, Jinyi Sun, Menglei Zhang, Jiangang Sun, Yi Zhao, Jingwen Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051108 | Downloads: 17 | Views: 300

Smart signal design and implementation of the trash can

Li Hu1, Dongqing Jiang1, Wei Long1, Hui Zhong2, Mengling Zhang1, Shuai Yan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051107 | Downloads: 15 | Views: 329

Mechanistic Modeling and Optimal Design of a Heliostat Mirror Field

Ruize Liu, Shixuan Tang, Zijian Zhuang, Yijie Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051106 | Downloads: 18 | Views: 239

Research on key technologies of drilling auxiliary robots for geothermal drilling platforms

Jiayu Zhang, Shuo Yang, Haipeng Yan, Bin Xiao, Huli Niu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051105 | Downloads: 13 | Views: 276

Advanced Surface Monitoring and Control System Based on Automatic Navigation

Yu Chaobo1, Lan Chao2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051104 | Downloads: 16 | Views: 237

Analysis of the Development Trends of New Energy Electric Vehicle Technology in the Context of Carbon Neutrality

Yibei Yu1, Jinru Zou2, Xinyi Liu3, Jiaqian Sun4, Auston Alexander An5, Winston Alexander Zhu5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051102 | Downloads: 18 | Views: 410

A Flexible Mechanical Claw Design Based on Fin Ray Effect

Muhan Ye

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.051015 | Downloads: 15 | Views: 347