Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Study on the Coupled Smoke Characteristics and Evacuation of Underwater Immersed Tube in Tunnel Fire

Yubo Luo1, Haoxiang Li2, Tongqing Wei3, Jialin Ma4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 1, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050605 | Downloads: 1 | Views: 160

Pure azimuth passive positioning in attempted UAV formation flight

Wendi Li1, Haoyuan Ma2, Liming Yu2, Xueting Liu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 1, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050603 | Downloads: 2 | Views: 237

Simulation and Optimization Design of Tubular Throttle Valve Based on SolidWorks

Zong Rong, Chen Zhao, Zhang Zihan, Hou Qiyu, Hou Pengbo, Sun Kuan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 1, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050602 | Downloads: 0 | Views: 217

Application of semiconductor refrigeration and heating system in sportswear

Yimingreni Abudureheman, Zhang Yihan, An Kaier Musajiang, Li Yu, Kurbanjiang Wusiman, Xu Shuping, Zhang Lixin

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 1, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050601 | Downloads: 0 | Views: 145

Recent Investigations on Wave Dissipation of New Type Breakwaters

Lipeng Yang1, Shaopeng Yang2, Huayun Song3, Jinlong Zhu4, Zhiyong Zhang5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050509 | Downloads: 1 | Views: 135

Research on Structure Design and Simulation Test of Double-Layer Chain Plate Shared Dryer

Lin Wei1, Peng Guohua1, He Zhibo2, Chen Jing3, Wang Chao1, Chen Guihui4, Wu Pan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050508 | Downloads: 3 | Views: 144

Bowden-line Foot-controlled Finger Exoskeleton Device Driven by Pneumatic Muscles

Julian Yufeng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050507 | Downloads: 0 | Views: 160

Shooting Posture Correction System Based on Deep Learning

Yuyang Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050506 | Downloads: 0 | Views: 139

Analysis and Research on Influencing Factors of Unscheduled Shutdown of Coal-Power Units

Limeng Zhang1, Jiayan Sun2, Yantao Chu3, Zhonghua Zhao4, Qiubo Qi4, Ke Liu4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050505 | Downloads: 3 | Views: 146

Analysis of the piston pressure gauge factor

Hua Li, Li Shen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050504 | Downloads: 0 | Views: 138

Simulation analysis of tube-shell heat exchanger

Wang Xiaojuan, Hu Xiaoqing, Yan Shuo, Fu Yilin, Yang Xinshuo, Lv Xiangkun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050502 | Downloads: 0 | Views: 163

Research on the robotic arm modeling algorithm based on deep learning

Hongkun Xiang1, Lihua Huang2, Tianyu Lan1, Jun Wang1, Yan Zhao1, Binlong He1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050501 | Downloads: 1 | Views: 236

Optimization of Blade Structure for a Straw Returning Machine

Han Chen, Liying Zhou, Hengbo Han, Baihua Tang, Kaining Lei, Xinze Li, Houlei Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050409 | Downloads: 1 | Views: 204

Design of Automatic Irrigation Robot Based on Tracking and Visual Recognition

Jiahui Li1, Jindong Zhang2, Zhiying Liu3, Yan Liang4, Zhongfa Yin5, Fuda Wang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050408 | Downloads: 2 | Views: 210

Acoustic resonance analysis of new water drop labyrinth control valve for thermal power units

Wu Sheng1,2,3, Liu Xing1,2,3, Yao Youli1, Mei Jing1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050407 | Downloads: 1 | Views: 176

Research on the Application of Prestressed CFRP in Strengthening Concrete Beams

Weifeng Li, Xingcan Long

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFET.2023.050406 | Downloads: 1 | Views: 156