Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Computing & Information Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Computing & Information Science

ISSN: 2616-5775 (Print)

Development of Internet Forum System Based on Knowledge Recommendation

Ke Chen, Yanming Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070314 | Downloads: 2 | Views: 79

Road Safety Monitoring Model Based on YOLOV8

Ding Yushen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070313 | Downloads: 6 | Views: 173

A Cloud Exhibition Hall System of Extended Reality Using Apriori Algorithm

Qi Zhang1, Zhengjie Xu1, Kaidi Xue1, Hongjia Yang1, Luyao Wang1, Haolong Yang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070312 | Downloads: 4 | Views: 131

High-Resolution Reconstruction Model for Spatial Temperature Distribution in Grain Storage Based on 3DSRCNN_Resnet

Yujie Cao, Jie Yuan, Junli Li, Bo Mao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070311 | Downloads: 2 | Views: 140

Research on smart contract and front-end technology integration in Dapp development

Cheng Zhaobin, He Jingrong, Fan Chenyang, Jiang Xinyi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070308 | Downloads: 6 | Views: 152

Research and Application of Intrusion Detection Algorithm Based on Deep Learning

Chensha Wang, Yu Li, Lijing Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070307 | Downloads: 3 | Views: 129

Research on Deep Learning-based Image Semantic Segmentation and Scene Understanding

Liu Fenfen1, Zhu Zimin2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070306 | Downloads: 3 | Views: 113

Bi-Branch Weakly Supervised Semantic Segmentation with Transformer

Yijiang Wang1, Hongxu Zhang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070303 | Downloads: 4 | Views: 114

Feature Interaction Based Feature Selection Algorithm for In-trusion Detection

Yimeng Wang, Zongpu Jia, Xiaoyan Pang, Shan Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070301 | Downloads: 3 | Views: 117

Logistics Cost Prediction Based on Random Forest Model

Feifei Xie1, Wei Yu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070215 | Downloads: 4 | Views: 117

Optimization of robot path planning based on improved BP algorithm

Biao Chen1, Shan Hu1,2, Tianzhi Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070212 | Downloads: 5 | Views: 108

Application of Convolutional Neural Networks in High Score Remote Sensing Image Classification

Jiawei Zhang, Xuwei Zhang, Xu Ji

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/AJCIS.2024.070211 | Downloads: 4 | Views: 121