Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Computing & Information Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Computing & Information Science

ISSN: 2616-5775 (Print)

Forecast of O2O Coupon Consumption Based on XGBoost Model

Weihan Yang, Zijie Zhang, Runze Liu, Jinjiang Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060820 | Downloads: 2 | Views: 226

The application of intelligent algorithms in word discrimination

Zequan Yang1, Xinyu Wu2, Xiongfeng Zhang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060818 | Downloads: 1 | Views: 187

Research on Logistics Cargo Volume Forecasting Based on SETAR Model

Xingguo Xu1, Qiaojun Chen2, Yiqiang Xia1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060817 | Downloads: 2 | Views: 398

Research on material demand analysis of manufacturing industry based on time series model—ARIMA

Changsheng Li, Sujun Liu, Guoying Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060816 | Downloads: 3 | Views: 203

Improved algorithm of cartographer based on laser odometer

Bowen Du, Xiaochang Ni, Yaqing Wang, Jie Zhou, Jing Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060814 | Downloads: 2 | Views: 184

Research on the Dietary Allocation Strategy of College Students Based on the Planning Model

Hengru Guo, Ze Wang, Chun Miao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060813 | Downloads: 2 | Views: 207

ARIMA time series based logistics route cargo volume forecasting research

Yuqing Weng, Zirui Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060812 | Downloads: 2 | Views: 188

A Modeling Study of a Multi-modal Knowledge Graph of Children's Medical Information

Wanting Wang, Shishu Yin

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060809 | Downloads: 1 | Views: 196

Insurance Fraud Detection Based on XGBoost

Haoran Zheng1, Fan Peng2, Yawen Tian3, Zizhou Zhang4, Wenting Zhang5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060808 | Downloads: 1 | Views: 260

Algorithms Feasibility Inquiry Based on Data Mining in Privacy

Linhai Tan

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060805 | Downloads: 2 | Views: 178

Research on the Static WTA of Terminal Cooperative Air Defense Impacted by Coupling Factors

Xiwei Yang1, Xiaofei Li1, Huiwen Hu2, Bin Zhang1, Xinxin Guo1, Long Zhao1, Zhen Cao1, Yufei Cao1, Chenglong Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060804 | Downloads: 1 | Views: 218

Digital image stabilization method based on variational mode decomposition and sampling fluctuation analysis

Duo Hao1, Wencong Shi1, Chengwei Li2, Fenghuan Fan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060802 | Downloads: 2 | Views: 193

Method of rectal tumor segmentation based on ResUnet++

Mingao Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060801 | Downloads: 2 | Views: 208