Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Research on in-position electric spark dressing technology of metal bond diamond grinding wheel

Yaxin Wang1, Xiang Li1, Yunlei Song1, Lifei Liu1,*, Liwei Sun1, Shizong Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 29, 2018

DOI: 10.25236/AJETS.920008 | Downloads: 234 | Views: 2352

Analysis and Majorization of FSAE Racing Car Steering Trapezoid Based on Ackerman Principle

Hanqi Wang, Bo Wu*, Xiaolong Cheng, Yongjun Mao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 28, 2018

DOI: 10.25236/AJETS.920007 | Downloads: 166 | Views: 2291

Design of Intelligent Tracking Car Based on Arduino Mega 2560

Zhang Yue, Shen Xingjian, Tian Yingying

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060309 | Downloads: 0 | Views: 10

Research on safety strategy of surgical robot based on virtual fixtures

Yu Xin, Chaorui Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060307 | Downloads: 0 | Views: 6

Study on Active Control of Stick-slip Vibration of Drill String System

Jie Luo, Jun Liu, Qiang Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060306 | Downloads: 0 | Views: 8

Research on Electrical Automation Control System Based on PLC Technology

Hanyuan Jiang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060305 | Downloads: 0 | Views: 7

Research on the Key Points and Breakthrough of the Road and Bridge Test and Detection

Fang Huang, Ruimin Huang, Nana Qian

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060304 | Downloads: 0 | Views: 18

A Novel UAV Integrated with Fixed-Wings Aircrafts and Rotorcrafts

Zhixing Zhang1, Haoran Shi1, Lilue Wen1, Xiaoqing Zhu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060302 | Downloads: 0 | Views: 7

Research on Bucket Loading Resistance Based on Discrete Element Method

Xiaoyuan Zhang, Jijiang Zhao, Songsheng Duan, Zijiang Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060210 | Downloads: 0 | Views: 81

Exploration on the Application of Digital Twin Technology

Yuxizi Zheng, Xuemei Wang, Zhe Xu, Mengting Hou, Yuanping Dong, Hang Jiang, Shuo Guo

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060209 | Downloads: 0 | Views: 84

Research on Attitude Maneuver and Solar Panel Vibration Suppression of Flexible Satellite

Wu Ping, Chen Haizhu, Tian Feng, Wang Jiachun

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 25, 2023

DOI: 10.25236/AJETS.2023.060207 | Downloads: 0 | Views: 80