Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Engineering and Technology Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Engineering and Technology Science

ISSN: 2616-5767 (Print)

Research on Trajectory Optimization of Upper Limb Rehabilitation Robot

Yuting Jin1, Jiaxin Li2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050607 | Downloads: 8 | Views: 353

Dynamic Analysis and Coupling Synchronization Control of A Class of Four-dimensional Chaotic Systems

Jindong Liu, Baonan Yang, Bing Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050606 | Downloads: 8 | Views: 340

Design of 4-DOF manipulator based on Arduino

Baiwan Lian, Jingbo Han, Letao Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050605 | Downloads: 12 | Views: 473

Construction and Analysis of 3D Printer Exhaust Gas Treatment Device

Xuanyu Zheng1, Zhaohan Ding2, Zixuan He1, Jingnan Wang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050604 | Downloads: 5 | Views: 336

Technical Description of Self-driving Cars

Chengling Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 20, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050602 | Downloads: 8 | Views: 361

Fuel Loss Analysis and Compliance Management in Gas Stations

Cihan Ren

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 20, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050601 | Downloads: 5 | Views: 389

Talking about the influence of foundation pit excavation on surrounding buildings

Xiang Qin, Wenxiong Huang, Junhui Wang, Yonghang Liu, Hongjie Mei, Yahao Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050509 | Downloads: 10 | Views: 478

Short-term Power Load Forecasting Based on WNR-LSTM — Take the Singapore Region as an Example

Zhaozhengyang Li, Haoqian Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050506 | Downloads: 11 | Views: 484

Design of Smart Blind Crutch System Based on Arduino

Wei Li1, Yue Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050505 | Downloads: 20 | Views: 488

Finite Element Simulation Study Based on Aluminum Alloy Sheet Rolling

Haijie Hong, Yongxian Ma

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050504 | Downloads: 12 | Views: 416

Raspberry Pi-based Virtual Reality Headset for Cyclist Services

Zhaoyang Xie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2022

DOI: 10.25236/AJETS.2022.050503 | Downloads: 6 | Views: 381