Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Art Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Art Research

ISSN: 2618-1568 (Print)

Research on Bamboo Gift Design Based on Hakka Culture

Jin Xinmin, Zhong Jie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050716 | Downloads: 0 | Views: 44

Historical Evolution of Huizhou Woodcarving and Its Cultural Aesthetic Implication

Yuanfeng Li1, Rong Li2, Zihan Zheng3, Feng Zhang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050715 | Downloads: 0 | Views: 24

An Analysis of the Heritage and Development of Chaoshan Yingge Dance Based on the AIDEES Model

Jun Zhao1, Mingming An2, Yanjia Lin3, Ziming Zheng4, Zhi Zhang3, Zhifeng Lai3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050714 | Downloads: 0 | Views: 32

Collection and Appreciation of Minority Art

Wei Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050712 | Downloads: 2 | Views: 35

A Study on the Nationalization of Tian Han's Dramas

Jinping Huang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050710 | Downloads: 0 | Views: 43

Innovative applications of botanical motifs in interior design

Zhao Xiaoli1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050708 | Downloads: 0 | Views: 34

The Application of Chinese Folk Art Colors in Graphic Design

Qing Meng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050707 | Downloads: 0 | Views: 30

Research on the trend and innovation of electronic music production

Sanjiang Da

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050706 | Downloads: 0 | Views: 25

Analysis of the artistic characteristics of lotus patterns and digital innovative design methods

Mo Jieshi, Jiang Xiaoming, Li Zheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050705 | Downloads: 0 | Views: 29

Application Research of Shaanxi Huaxian Shadow Play in Modern Illustration Design

Yusu Xiong, Mingyang Lao, Nizhu Luo, Jing Ren, Wanyi Qiao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050702 | Downloads: 0 | Views: 35

The role of technology in the field of music

Jingjing Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050701 | Downloads: 0 | Views: 34

On Interactive Films in the Context of Film-Game Integration

Zhu Jiexin, Zhang Chenyu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2023

DOI: 10.25236/FAR.2023.050618 | Downloads: 0 | Views: 43