Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Business & Management | Francis Academic Francis

Academic Journal of Business & Management

ISSN: 2616-5902 (Print)

Non-Financial Information Disclosure and High-Tech Executives' Insider Trading

Dongxiao Wu, Yan Zhuang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050609 | Downloads: 5 | Views: 126

Study on the effectiveness evaluation of medical consortia based on AHP

Lihong Chen, Jialing Li, Yiyun Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050606 | Downloads: 2 | Views: 189

A Novel Digital Transformation Strategy for Enterprise Business Management with Big Data

Jiachen Li1, Kelare Yeerlan2, Jianhong Li3, Ziyi Liu4, Jianxiao Su5, Yuansheng Wang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050603 | Downloads: 1 | Views: 169

Analysis on the correlation between credit scale of financial institutions and stock market price data

Zhiyuan Zhang1, Zhechi Liu2, Min Li3, Ruilin Wang4, Feng Zhang5, Yishuai Wang6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050602 | Downloads: 0 | Views: 115

Reflections on the privacy protection of e-CNY

Miao He, Jitai Liang, Jiaxin Zhou, Yunhan Tang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050525 | Downloads: 2 | Views: 138

Research on Optimization Strategy of Quantitative Investment Scheme Based on Black-Litterman Model

Jinhui Zhang, Lanlan Shi, Wei Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050523 | Downloads: 0 | Views: 142

Discussion on Innovation of Marketing Model in Digital Media Age—Taking Huawei Tablet Computer Sales as an Example

Yiwei Wu1, Jian Liu1, Yubin Cao2, Zijing Ma3, Xi’ao Yue1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJBM.2023.050520 | Downloads: 1 | Views: 203