Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Materials & Chemistry | Francis Academic Francis

Academic Journal of Materials & Chemistry

ISSN: 2616-5880 (Print)

Volume 4, Issue 2, 2023

Determination of Four Certain Phthalates in the Electronic and Electrical Product by High Performance Liquid Chromatography

Qi Gongwei1, Li Yueqiao1, Chen Yong1, Li Yuedong1, Ying Huijuan1, Shi Xiaoqin1, Wang Xuewu1, Hu Chengqun1, Chu Junwei1, Dai Wei2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040210

Determination of D-limonene content of volatile oil clathrates by HPLC

Jiaqin Zheng1, Miao Li1, Shuai Zhang1, Xuhui Xu1, Zibo Dong1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040202