Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Materials & Chemistry | Francis Academic Francis

Academic Journal of Materials & Chemistry

ISSN: 2616-5880 (Print)

Determination of Four Certain Phthalates in the Electronic and Electrical Product by High Performance Liquid Chromatography

Qi Gongwei1, Li Yueqiao1, Chen Yong1, Li Yuedong1, Ying Huijuan1, Shi Xiaoqin1, Wang Xuewu1, Hu Chengqun1, Chu Junwei1, Dai Wei2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040210 | Downloads: 0 | Views: 9

Research on application of hydrogen production through water electrolysis

Jiarui Miao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040209 | Downloads: 0 | Views: 14

A study of the problem of compositional analysis of ancient glassware based on grey models

Zhilin Huang1, Yali Xiong1, Yifeng Fu2, Feng Li3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040208 | Downloads: 0 | Views: 13

Nitrogen-doped graphene prepared by high-temperature carbonization of polydopamine film

Dongyang Wang, Qiang Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040207 | Downloads: 0 | Views: 8

Effect of quartz sand on mechanical properties of waterborne adhesives

Bingyi Zhu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040203 | Downloads: 0 | Views: 11

Determination of D-limonene content of volatile oil clathrates by HPLC

Jiaqin Zheng1, Miao Li1, Shuai Zhang1, Xuhui Xu1, Zibo Dong1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040202 | Downloads: 0 | Views: 12

Prediction of the chemical composition content of ancient glass artifacts before weathering

Haiyu Wang, Jiashu Zhai, Wujun Tao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040109 | Downloads: 0 | Views: 61

Component Analysis and Identification of Glass Products Based on Support Vector Machine Comprehensive Classification Model

Zibin Bi, Zhiqi Zhu, Zhenglong Ouyang, Yisong Huang, Ziheng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040108 | Downloads: 0 | Views: 58

Analysis and identification of glass products based on logistic regression

Xiaojun Xu, Yujia Ha

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040107 | Downloads: 0 | Views: 51

Research and defence application progress of negative poisson's ratio materials

Xiaonan Yan1,2, Rong Wang1, Yongxiong Chen1, Yanhai Cheng2, Zhengtong Han2, Xiubing Liang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040106 | Downloads: 0 | Views: 62

Study on optimization of heat-resistant conductor in line capacity expansion

Lv Zhonghua, Liu Bing, Zhang Ruyu, Chen Youhui, Pan Qi, Hu Ruixue

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040105 | Downloads: 2 | Views: 47

Inflection point temperature characteristics of carbon fiber composite core conductors

Lv Zhonghua1, Li Dongxue1, Zhang Ji1, Yang Feng2, Wang Yao2, Lv Ming1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040104 | Downloads: 0 | Views: 47

Application and Development Prospect of MXene Materials in Textile and Garment

Li Dan1, Guan Fuwang1, Yang Zhuli1, Qiu Yiping1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040103 | Downloads: 0 | Views: 64

Research on Anti-erosion Performance and Application of Metal Foam

Dahao Han1, Tianshu Shen2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040101 | Downloads: 0 | Views: 67