Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Materials & Chemistry | Francis Academic Francis

Academic Journal of Materials & Chemistry

ISSN: 2616-5880 (Print)

Study on a high-efficiency catalyst for urea electrolysis

Shuai Geng, Bo Hai, Lijun Ding, Jinrui Ni, Heping Shi

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040715 | Downloads: 7 | Views: 202

The Effect of Phosphorus on Iron Based Crystallization Glazes

Wenjing Yang, Yuxi Yang, Mingtang Dong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040714 | Downloads: 8 | Views: 159

Study on Preparation, Properties, and Degradation Behavior of Nano-Tio2/PolyLactic Acid Composites

Dan Chen1, Jun Shao1, Zhengrong Xu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040713 | Downloads: 6 | Views: 164

Prospect for Overcoming Sub-threshold Slope Degradation with NC-FETs

Zifan Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040711 | Downloads: 5 | Views: 144

Effect of C/N regulation on garden waste composting

Chaocheng Zheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040710 | Downloads: 10 | Views: 191

Research progress in the resource reuse of distiller's grains

Chuanyao Huang1, Jing Wang1, Jia Zheng2, Jian Su2, Qijun Li2, Yongmei Chen1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040709 | Downloads: 9 | Views: 249

Progress in the application of garden waste composting

Chaocheng Zheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040708 | Downloads: 11 | Views: 190

Development Trend of Biodiesel in China

Chaocheng Zheng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040707 | Downloads: 12 | Views: 238

Determination of compound wood floor preservative CCA and risk assessment of children's health

Feng Hu1,2, Xinglei Wang1, Qi Li2, Xinghong Ye2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040705 | Downloads: 9 | Views: 223

Research Progress on the Preparation of Graphene Films through Carbonization of Polymers in Stacked Structures

Du Wu, Qiang Wang, Lu Han, Yuansha Xie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040704 | Downloads: 9 | Views: 232

Research progress of uranyl photocatalyst-promoted organic transformation

Haoran Xiong, Pengyu Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040703 | Downloads: 10 | Views: 184

Intelligent Algorithms for Air Pollution Corrosion Risk Assessment and Management of Automotive Materials

Xin Wang, Kaixu Ren, Mengmeng Zhuang, Xiuxu Wang, Jiayu Wang, Peng Liu, Jiawei Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040610 | Downloads: 10 | Views: 300

Review on the Application of O-Alkenylaryl Isocyanide in Heterocyclic Synthesis

Hanfu Hu, Tuanli Yao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040609 | Downloads: 10 | Views: 220

Study on light extraction of nitride LED

Shi Cao, Sheng Huang, Yinghan Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040608 | Downloads: 9 | Views: 362

Research on thermal insulation performance of different clothing fabrics at different temperatures

Yimingreni Abudureheman, An Kaier Musajiang, Li Yu, Kurbanjiang Wusiman, Xu Shuping, Zhang Lixin

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040607 | Downloads: 8 | Views: 324

Localization simulation of graphene photonic crystal doped tin oxide

Zhenghua Yao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040606 | Downloads: 12 | Views: 569