Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Materials & Chemistry | Francis Academic Francis

Academic Journal of Materials & Chemistry

ISSN: 2616-5880 (Print)

A study on the composition analysis of ancient glass products based on logistic model

Jinglin Gong, Qing Cai, Jianfei Hang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040307 | Downloads: 40 | Views: 548

Identification of ancient glass products based on K-means composition analysis

Yaowen Zhang1, Jie Guo1, Qiuling Deng2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040306 | Downloads: 38 | Views: 447

Progress of 3D Bioprinting for Neural Tissue

Pinwei Lv1, Shengni Liu2, Yefan Yu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040305 | Downloads: 16 | Views: 449

Recent progress in biomedical materials modified by polydopamine

Fengjiao Cui, Tingting Yang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040303 | Downloads: 17 | Views: 521

Preparation of modified TiO2 and its photocatalytic properties

Ting Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040301 | Downloads: 15 | Views: 645

Determination of Four Certain Phthalates in the Electronic and Electrical Product by High Performance Liquid Chromatography

Qi Gongwei1, Li Yueqiao1, Chen Yong1, Li Yuedong1, Ying Huijuan1, Shi Xiaoqin1, Wang Xuewu1, Hu Chengqun1, Chu Junwei1, Dai Wei2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040210 | Downloads: 17 | Views: 430

Research on application of hydrogen production through water electrolysis

Jiarui Miao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040209 | Downloads: 16 | Views: 528

A study of the problem of compositional analysis of ancient glassware based on grey models

Zhilin Huang1, Yali Xiong1, Yifeng Fu2, Feng Li3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040208 | Downloads: 14 | Views: 570

Nitrogen-doped graphene prepared by high-temperature carbonization of polydopamine film

Dongyang Wang, Qiang Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040207 | Downloads: 20 | Views: 515

Improving the performance of perovskite solar cells by electron beam evaporation processing

Dandan Chen, Tao Xue

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040206 | Downloads: 15 | Views: 422

Effect of quartz sand on mechanical properties of waterborne adhesives

Bingyi Zhu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040203 | Downloads: 14 | Views: 479

Determination of D-limonene content of volatile oil clathrates by HPLC

Jiaqin Zheng1, Miao Li1, Shuai Zhang1, Xuhui Xu1, Zibo Dong1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 25, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040202 | Downloads: 13 | Views: 440

Prediction of the chemical composition content of ancient glass artifacts before weathering

Haiyu Wang, Jiashu Zhai, Wujun Tao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040109 | Downloads: 13 | Views: 498

Component Analysis and Identification of Glass Products Based on Support Vector Machine Comprehensive Classification Model

Zibin Bi, Zhiqi Zhu, Zhenglong Ouyang, Yisong Huang, Ziheng Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040108 | Downloads: 13 | Views: 485