Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Materials & Chemistry | Francis Academic Francis

Academic Journal of Materials & Chemistry

ISSN: 2616-5880 (Print)

Volume 4, Issue 6, 2023

Intelligent Algorithms for Air Pollution Corrosion Risk Assessment and Management of Automotive Materials

Xin Wang, Kaixu Ren, Mengmeng Zhuang, Xiuxu Wang, Jiayu Wang, Peng Liu, Jiawei Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040610

Study on light extraction of nitride LED

Shi Cao, Sheng Huang, Yinghan Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040608

Research on thermal insulation performance of different clothing fabrics at different temperatures

Yimingreni Abudureheman, An Kaier Musajiang, Li Yu, Kurbanjiang Wusiman, Xu Shuping, Zhang Lixin

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040607

Research progress on graphene oxide modification of titanium surface

Lisha Ma1,2, Jiyuan Liu1,2, Huiyu He1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040605

Analysis of Paint Film Cracking on PVC Surface after Secondary Baking

Qingtao Liu, Xiang Li, Xiaoxing Cao, Ming Ge, Zhou Jie, Yu Du, Liliang Zhu, Xiaoyue Jiang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 20, 2023

DOI: 10.25236/AJMC.2023.040602