Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Stereotypy in the psychiatric symptoms of catatonia

Sun Wei1, Huang Mingjin1, Huang Guoping1, Yao Xiaobo1, Zhang Guangyong1, Gao Li2, Wu Qiao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040210 | Downloads: 2 | Views: 115

Effects of sodium new houttuyfonate on proliferation, apoptosis and migration of A2780 cells

Linsong Yang1, Luyao Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040209 | Downloads: 9 | Views: 99

Research Progress on the Mechanism of miRNA-378 Osteogenesis and Angiogenesis

Hao Sun1, Wufanbieke Baheti2, Yinxuan Pu1, Quan Yang1, Shangyi Lv1, Yu Su1, Bangxiu Zheng1, Huiyu He1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040208 | Downloads: 9 | Views: 104

Application of Clinical Pathway Teaching Model In nursing Teaching of Respiratory Department

Juanyou Ran, Changxia Li, Juan Guo

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 1, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040201 | Downloads: 5 | Views: 141

Application of Intensive Care Nursing Scoring System in Patients with Intracerebral Hemorrhage in ICU

Jierui Feng1, Bowen Sun2, Xiaoqing Gong1, Yan Wu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 20, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040110 | Downloads: 9 | Views: 151

Factor Research Based on Multi-index Gray Correlation Analysis Correlation Analysis

Bo Tian, Lin Hu, Ruo Jia

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 20, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040108 | Downloads: 5 | Views: 154

Nursing Teaching Research in Gastroenterology Based on "Infiltration" Teaching Method

Mengqin Cheng, Li Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 20, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040104 | Downloads: 8 | Views: 133

Application of Task-Driven Teaching Method in TCM Scientific Clinical Practice

Yuan Feng1, Xiao-fang Zhao1, Yongping Zhu1, Sining Chen1, Guoxiang Wang2, Bead Zhu3, Ying Jiang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040102 | Downloads: 8 | Views: 148

A Brief Review of Image Quality Assessment Techniques for Laparoscopic Image Restoration

Xiangwei Qin1,2, Zhengyi Zhong1,3, Hanze Wei1, Rongrong Liu1, Qun Wang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040101 | Downloads: 14 | Views: 293