Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Research Progress of Traditional Chinese Medicine Therapy for Retinal Vein Occlusion

Yang Yurong1, Lei Xiaoqin2, Li Yuwei2, Xue Wenjie1, Wang Jiale1, Zhu Jinyipu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050918 | Downloads: 13 | Views: 361

Network pharmacology of Angelica and Salvia in combination to modulate iron death against diabetic peripheral neuropathy

Zhang Xiao, Yang Jingfeng, Cheng Du, Guo Yijia

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050917 | Downloads: 16 | Views: 306

The Impact of Different Altitudes on Lung Function in the Hengduan Mountains in Southwest China

Yunyan Zeng, Yongqiu Duan, Dongqu Zou, Zhiming Zhu, Lingling Dong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050915 | Downloads: 14 | Views: 330

Current State of Chinese Medicine Treatment of Postoperative Edema and Pain in Anorectal Surgery

Nannan Gao1, Linmei Sun2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050914 | Downloads: 11 | Views: 309

Research Progress in the Treatment of Osteoporosis with Chinese Medicine

Youyu She1, Ligang Fan2, Wei Gao2, Panpan Guo2, Junxiu Xi2, Hua Guo3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050913 | Downloads: 13 | Views: 347

Research progress on the establishment of brain metastasis risk models for non-small cell lung cancer

Zhao Yang1, Wen Li2, Yami Zhang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050912 | Downloads: 15 | Views: 302

Bioinformatics study of active substances and disease targets of atractylodes macrocephala based on network pharmacology

Ming Cheng, Xuyang Min, Xukun Yu, Ziyan Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050911 | Downloads: 12 | Views: 306

Analysis of Clinical Characteristics of 4 Patients with Super-female Syndrome

Li Yilin, Sheng Sihan, Han Xinyi, Zheng Rongxiu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050909 | Downloads: 11 | Views: 418

Acupotomy for Ganglion Cysts: A Case Report

Haichen Gao1, Wanyi Ao1, Kun Wang1, Gaiqin Yang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050908 | Downloads: 10 | Views: 373

Research Progress on MicroRNA in Early Diagnosis of Lung Cancer

Ruifei Yang1, Feixue Feng1, Yanxia Ma2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050907 | Downloads: 13 | Views: 313

Discussion on the Treatment of Reflux Pharyngitis Based on "Xinkai Kujiang Method"

Liu Bo1, Zhang Xiong2, Li Jing1, Hui Lulu1, Li Jiahui1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050906 | Downloads: 12 | Views: 330

Current progress of stem cell-based therapy

Zonglin Li, Songhao Zuo, Jinyuan Xing, Hanzhong Zhang, Liuziwen Chen, Zihao Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050904 | Downloads: 12 | Views: 323

Chemical Composition, Pharmacological Effects and Clinical Research Progress of Hexuemingmu Tablets

Chunlan Zhang, Caiying Ren, Kai Cui

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050902 | Downloads: 12 | Views: 336

Effect of Chlamydomonas Reinhardtii Powder on Blood Glucose and Immune Function: A Randomized Clinical Trial

Zhou Lihua1, Fu Zhigang1, Tan Ping1, Liu Guojin1, Yang Yi2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050901 | Downloads: 10 | Views: 285