Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Tunicamycin Attenuates Cardiac Automaticity by Reducing HCN Current

Juanjuan Zhang1,2,3, Weizhe Liu4, Yue Zhang1, Hongxia Yang1, Yu Zhang1, Yan Zhang3, Yunxiao Liu3, Yongqing Shen2,3, Aiying Li1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040307 | Downloads: 5 | Views: 236

Research Progress in Relationship between Chronic Inflammation and Development of Esophageal Cancer

Qiannan Wang1, Jinfeng Shi1, Jiaqin Zheng1, Yuanyuan Li1, Hanyu Wang1, Yu Mi1, Zibo Dong1, 2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040306 | Downloads: 6 | Views: 326

Ranunculus Japonicus Induces Cell Cycle Arrest, Apoptosis, Autophagy and Targeting the Akt/Mapks Pathways in Human Neuroblastoma SH-SY5Y Cells

Jie Ren, Jichao Zhou, Wenbin Wang, Qun Wang, Wenjing Huang, Kun Hu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040305 | Downloads: 3 | Views: 210

Advances in Laboratory Diagnosis of COVID-19

Man Wu1, Dawang Wang1, Yanxia Ma, Feixue Feng2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040304 | Downloads: 7 | Views: 250

Study on the Clinical Anesthesia of Esketamine Combined with Propofol in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography

Lingyuan Zeng, Yang Xiao, Dezhan Li, Kun Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040302 | Downloads: 25 | Views: 346

A case report on the treatment of medial meniscus injury of Aerobics athletes by cryotherapy

Xin Li1,2, Yitong Liu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040211 | Downloads: 11 | Views: 298

Stereotypy in the psychiatric symptoms of catatonia

Sun Wei1, Huang Mingjin1, Huang Guoping1, Yao Xiaobo1, Zhang Guangyong1, Gao Li2, Wu Qiao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040210 | Downloads: 9 | Views: 368

Effects of sodium new houttuyfonate on proliferation, apoptosis and migration of A2780 cells

Linsong Yang1, Luyao Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040209 | Downloads: 9 | Views: 232

Research Progress on the Mechanism of miRNA-378 Osteogenesis and Angiogenesis

Hao Sun1, Wufanbieke Baheti2, Yinxuan Pu1, Quan Yang1, Shangyi Lv1, Yu Su1, Bangxiu Zheng1, Huiyu He1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 30, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040208 | Downloads: 11 | Views: 243

Application of Clinical Pathway Teaching Model In nursing Teaching of Respiratory Department

Juanyou Ran, Changxia Li, Juan Guo

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 1, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040201 | Downloads: 5 | Views: 258

Application of Intensive Care Nursing Scoring System in Patients with Intracerebral Hemorrhage in ICU

Jierui Feng1, Bowen Sun2, Xiaoqing Gong1, Yan Wu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 20, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040110 | Downloads: 9 | Views: 281