Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Research advances of ferritinophagy in renal diseases

Qi Wang1, Xiao Han1, Liyaxing Xu2, Anping Han3, Yong Feng4,  Hongbao Liu5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051007 | Downloads: 12 | Views: 313

The role of gap junction protein 43 in acute kidney injury

Dan Xia1,2, Hong Li1, Hongbao Liu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051006 | Downloads: 11 | Views: 396

Research progress of biomarkers for prognosis of patients with acute post-traumatic sepsis

Chao Luo, Weijie Cheng, Yi Hu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051005 | Downloads: 12 | Views: 525

Non-offender Vascular Disease in Patients with Coronary Ceart Disease after PCI

Kaiwen Liu, Guipeng Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051004 | Downloads: 11 | Views: 343

Glutargin Versus Arginine for Hyperammonemia in Chronic Liver Diseases: A Randomized Controlled Trial

Miao Hao1, Wenjun Wang1, Juanjuan Shi1, Yaping Li1, Mei Li1, Guoying Pan1, Xiaoli Jia1, Jinhui Yang2, Shuangsuo Dang1, Xin Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051003 | Downloads: 22 | Views: 370

Global research trends in lumbar lateral interbody fusion (LLIF): a bibliometric and visualization study

Hualv Liu1,4, Changsheng Liao1,3, Weiwei Wang1,3, Shilei Qin2,4, Pengfei Han3, Yunfeng Xu2,4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051002 | Downloads: 14 | Views: 380

The effect and mechanism of oxytocin nasal spray on postpartum depression in primipara

Huang Qingqing1, Zeng Jingzheng1, Lin Lu1, Dai Xuemei1, Shi Qin2, Wu Xiao2, Gong Gu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051001 | Downloads: 12 | Views: 335

Research Progress of Traditional Chinese Medicine Therapy for Retinal Vein Occlusion

Yang Yurong1, Lei Xiaoqin2, Li Yuwei2, Xue Wenjie1, Wang Jiale1, Zhu Jinyipu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050918 | Downloads: 17 | Views: 425

Network pharmacology of Angelica and Salvia in combination to modulate iron death against diabetic peripheral neuropathy

Zhang Xiao, Yang Jingfeng, Cheng Du, Guo Yijia

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050917 | Downloads: 23 | Views: 365

The Impact of Different Altitudes on Lung Function in the Hengduan Mountains in Southwest China

Yunyan Zeng, Yongqiu Duan, Dongqu Zou, Zhiming Zhu, Lingling Dong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050915 | Downloads: 18 | Views: 385

Current State of Chinese Medicine Treatment of Postoperative Edema and Pain in Anorectal Surgery

Nannan Gao1, Linmei Sun2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050914 | Downloads: 15 | Views: 367

Research Progress in the Treatment of Osteoporosis with Chinese Medicine

Youyu She1, Ligang Fan2, Wei Gao2, Panpan Guo2, Junxiu Xi2, Hua Guo3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050913 | Downloads: 18 | Views: 400

Research progress on the establishment of brain metastasis risk models for non-small cell lung cancer

Zhao Yang1, Wen Li2, Yami Zhang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050912 | Downloads: 18 | Views: 354

Bioinformatics study of active substances and disease targets of atractylodes macrocephala based on network pharmacology

Ming Cheng, Xuyang Min, Xukun Yu, Ziyan Zhao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050911 | Downloads: 17 | Views: 354

Analysis of Clinical Characteristics of 4 Patients with Super-female Syndrome

Li Yilin, Sheng Sihan, Han Xinyi, Zheng Rongxiu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050909 | Downloads: 13 | Views: 486