Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Advances in the Application of State-target Dialectical Theory in the Treatment of Gouty Diseases

Zhang Jing1, Zhang Xiaoke2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051206 | Downloads: 6 | Views: 113

Exploration on the Clinical Medication Pattern and Mechanism of Psoriasis Vulgaris Based on Data Mining and Network Pharmacology

Fu Mingshan1, Li Wenbin2, Xie Jiayi3, Li Yanni2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051205 | Downloads: 6 | Views: 131

Exploring the mechanism of interaction between Muc2 and intestinal flora on functional constipation

Kuang Mengfei1, Liu Ya1, Xu Dan1, Jiang Hua2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051202 | Downloads: 6 | Views: 108

Research progress of acupuncture treatment of postherpetic neuralgia

Yunru Wu, Zhibin Liu, Linna Wang, Ying Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051201 | Downloads: 8 | Views: 115

MicroRNAs positive and negative regulation of cellular osteogenesis and angiogenesis

Sifan Wang1,2, Dumanbieke·Amantai1,2, Huiyu He1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051110 | Downloads: 7 | Views: 164

Medication Adherence and Influencing Factors of Elderly Hypertensive Patients during the COVID-19 Period: A Cross-Sectional Study in Chengdu, China

Li Xiangxi, Chen Jiali, Wu Yan, Yu Zhongjie, Shuai Xiaolong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051109 | Downloads: 7 | Views: 153

Analysis of the Clinical Effectiveness of Laparoscopic Surgery in the Treatment of Intestinal Obstruction

Zheng Liu1, Xiaocheng Mei1, Lin Yang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051108 | Downloads: 8 | Views: 159

The Applications of Lactoferrin in Various Therapies and Nanotechnologies

Huang Jin1, Shi Lei1, Xia Ji2, Wang Nisha2, Ding Qiyang1, Yang Limei3, Lu Xiaohong4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051106 | Downloads: 6 | Views: 271

Research Progress on the Treatment of Ascites in Liver Cirrhosis with Traditional Chinese Medicine

Xinyan Cao1, Fenping Li2, Cunyan Liu1, Peng Han1, Zhengwei Wang1, Miaoqing Ye2, Yinghui Tang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051105 | Downloads: 7 | Views: 157

Discussion on the Role of Floating Needle in Chronic Whiplash Injury

Han Qi1, Cui Shiwang2, Wang Fang1, Li Yongfeng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051104 | Downloads: 7 | Views: 268

Quantification of VT204 in rat plasma by LC-MS/MS and its pharmacokinetic study

Xuechao Yang1,2,4, Shu Zhang3,4, Xiaochuan Li2,4, Hongqian Qin4,5, Yang Yang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051102 | Downloads: 7 | Views: 143

Status and Progress of Multimodal Ultrasound Diagnosis of Triple-negative Breast Cancer

Yan Peng1, Xiaoling Huang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051101 | Downloads: 8 | Views: 162

Meta-analysis of the Efficacy of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Alzheimer's Disease

Tao Shan1, Li Yan1, Wang Hui2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051019 | Downloads: 7 | Views: 217