Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Research progress of CPP-ACP promoting enamel remineralization

Jing Wang1,2, Yanli Mo1,2, Yishan Liu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040903 | Downloads: 3 | Views: 102

Advances in the Study of Upper Airway Characteristics in Children with Malocclusion

Yanli Mo1,2, Jing Wang1,2, Yishan Liu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040902 | Downloads: 1 | Views: 93

Willingness and Influencing Factors of Long-Term Drug Treatment in Endometriosis Patients

Jialan Chen1, Xin Shen1, Qinfeng Liu2, Fan Wang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040901 | Downloads: 4 | Views: 87

Efficacy and safety of Bi qi capsules in the treatment of cervical spondylosis: an update of the meta-analysis

Liang Zhuang1, Dong Bo2, Yang Lei1, Yuan Puwei2, Li Xun2, Yang Feng2,  Liu Deyu2, Kang Wulin2, Wang Zhankui2, Yang Zhao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040813 | Downloads: 2 | Views: 114

Systematic evaluation of efficacy and safety of Biqi capsule in the treatment of ankylosing spondylitis

Liang Zhuang1, Dong Bo2, Yang Lei1, Yuan Puwei2, Li Xun2, Yang Feng2,   Liu Deyu2, Kang Wulin2, Wang Zhankui2, Yang Zhao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040812 | Downloads: 2 | Views: 110

Research in the Treatment of Essential Oil of Traditional Chinese Medicine through Gut Microbiota to Related Diseases

Shurong Chen, Yuan Gao, Yuyang Guo, Jianmei Zhang, Xiuna Li, Ran Bi, Xiang Zou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 15, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040811 | Downloads: 6 | Views: 121

Research Progress of M2 Macrophage

Quan Yang1,2, Yu Su1,2, Huiyu He1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 25, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040810 | Downloads: 9 | Views: 126

Efficacy and safety of Bi qi capsules in the treatment of lumbar disc herniation: A meta-analysis

Yang Lei1, Liang Zhuang1, Dong Bo2, He Liyun3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 25, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040809 | Downloads: 4 | Views: 141

Application and Mechanism of Action of Zuogui Pill in the Treatment of Premature Ovarian Failure

Li Yi1, Xiaoping Cui1, Gege Li1, Mingzhu Huang1, Juanjuan Zhang1, Xinchun Xiao2, Xia Liu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 25, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040808 | Downloads: 5 | Views: 129

Overview of Warm Acupuncture for Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy

Liyao Chen1, Yami Zhang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 25, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040805 | Downloads: 8 | Views: 147

Research Progress of Radiotherapy for Nasopharyngeal Carcinoma

Anqi Zhang, Lei Gao, Xiaoyan Shi, Wenyi Kang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 25, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040803 | Downloads: 7 | Views: 127

Research progress on the relationship between oral saliva flora and liver cirrhosis

Yu Su1,2, Quan Yang1,2, Huiyu He1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040709 | Downloads: 4 | Views: 152

Research Progress of Huanglian Wendan Decoction in Treating Diabetes Complicated with Insomnia

Zefang Zhou1, Dan Guo1, Jiajia Zhan1, Lu Shen2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 10, 2022

DOI: 10.25236/IJFM.2022.040708 | Downloads: 2 | Views: 140