Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Medicine | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Medicine

ISSN: 2706-6819(Print)

Research Progress of Signal Pathways Related to Severe Community Acquired Pneumonia and Complications

Cheng Luo1, Yuanhang Ye1, Jia Ke2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051014 | Downloads: 12 | Views: 252

Dissecting heterogeneity and immune cell populations in non-small cell lung cancer by single-cell RNA sequencing

Tao Yu1, Xuehan Gao2, Jueyi Zhou3, Liping Zhao3, Jihong Feng3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051013 | Downloads: 14 | Views: 241

New advances in the treatment of Alzheimer's disease with antidiabetic drugs

Jingfen Wang1, Louyan Ma2, Yali Lv3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051012 | Downloads: 15 | Views: 264

The research landscape of ferroptosis in cognitive function: A bibliometric and visualized analysis

Zeyan Ye1, Liang Cao2, Xianghai Zeng1, Tingyu Mai1, Yuqian Cheng1, Xiashuang Zhang1, Yichen Lin1, Zhe Liu1, Meiling Du1, You Li1, Zhiyong Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051011 | Downloads: 9 | Views: 275

Research progress in the pathogenesis and treatment of premature ovarian failure

Subinuer·Maimaiti1, Telaitijiang·Tuerxun2, Yi Jinling1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051010 | Downloads: 12 | Views: 317

Effect and Significance of Quercetin on the Expression of CD44v6 and E-cadherin in Hela Cells

Manshu Lei, Quan Zhou, Aihua Chen, Wenfei Zheng, Wei Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051009 | Downloads: 10 | Views: 285

Research advances of ferritinophagy in renal diseases

Qi Wang1, Xiao Han1, Liyaxing Xu2, Anping Han3, Yong Feng4,  Hongbao Liu5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051007 | Downloads: 11 | Views: 252

The role of gap junction protein 43 in acute kidney injury

Dan Xia1,2, Hong Li1, Hongbao Liu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051006 | Downloads: 9 | Views: 310

Research progress of biomarkers for prognosis of patients with acute post-traumatic sepsis

Chao Luo, Weijie Cheng, Yi Hu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051005 | Downloads: 8 | Views: 434

Non-offender Vascular Disease in Patients with Coronary Ceart Disease after PCI

Kaiwen Liu, Guipeng Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051004 | Downloads: 8 | Views: 267

Glutargin Versus Arginine for Hyperammonemia in Chronic Liver Diseases: A Randomized Controlled Trial

Miao Hao1, Wenjun Wang1, Juanjuan Shi1, Yaping Li1, Mei Li1, Guoying Pan1, Xiaoli Jia1, Jinhui Yang2, Shuangsuo Dang1, Xin Zhang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051003 | Downloads: 15 | Views: 300

Global research trends in lumbar lateral interbody fusion (LLIF): a bibliometric and visualization study

Hualv Liu1,4, Changsheng Liao1,3, Weiwei Wang1,3, Shilei Qin2,4, Pengfei Han3, Yunfeng Xu2,4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051002 | Downloads: 9 | Views: 300

The effect and mechanism of oxytocin nasal spray on postpartum depression in primipara

Huang Qingqing1, Zeng Jingzheng1, Lin Lu1, Dai Xuemei1, Shi Qin2, Wu Xiao2, Gong Gu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 20, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.051001 | Downloads: 10 | Views: 274

Research Progress of Traditional Chinese Medicine Therapy for Retinal Vein Occlusion

Yang Yurong1, Lei Xiaoqin2, Li Yuwei2, Xue Wenjie1, Wang Jiale1, Zhu Jinyipu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050918 | Downloads: 12 | Views: 347

Network pharmacology of Angelica and Salvia in combination to modulate iron death against diabetic peripheral neuropathy

Zhang Xiao, Yang Jingfeng, Cheng Du, Guo Yijia

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2023

DOI: 10.25236/IJFM.2023.050917 | Downloads: 14 | Views: 293