Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Business & Management | Francis Academic Francis

Academic Journal of Business & Management

ISSN: 2616-5902 (Print)

The impact of transformational leadership on employee innovation behavior

Jun Zhan1, Mingxin Hu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 30, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030815 | Downloads: 30 | Views: 1059

Financial Credit Default Forecast Based on Big Data Analysis

Huihui Jin1, Longyin Luo1, Xinyi Wang2, Xiaoqi Zhu3, Lian Qian4, Zhice Zhang4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030810 | Downloads: 50 | Views: 1348

Influences of the epidemic on the catering industry and future prospects

Xiangchi Liu1, Xinyang Zheng2, Kudusi Naibijiang3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030809 | Downloads: 92 | Views: 1967

Identification and Prediction Methods of Financial Anti-fraud

Kejia Zhu1, Pengzhou Fang2, Haocheng Li3, Ruihan Shi4, Yutian Shi5, Yanyuzi Chen6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030808 | Downloads: 29 | Views: 1121

Research on the influence of US QE policy on Sino-US trade

Xin Weng1, Xianhui Meng2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030807 | Downloads: 34 | Views: 959

Consumer Purchasing Behavior on Food Delivery Platforms

Yujie Zhu1, Ye Tian1, Taiyu Wang2, Orlina Ursula D. Regua1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030806 | Downloads: 176 | Views: 2977

Research on Game Strategy of Green Supply Chain under Different Subsidy Policies

Sinuo Chen, Wen Guo

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 15, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030804 | Downloads: 43 | Views: 1081

Enlightenment from the performance of pork processing industry during the COVID-19 epidemic

Haoxuan Zhang1, Huaiyu Chen2, Zhentao Hong3, Zhiran Li4, Zhandong Xu5

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 5, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030803 | Downloads: 50 | Views: 1046

Consumer Privacy Protection based on Data Subject Rights

Wei Wang, Mengjiao Zhou

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 25, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030802 | Downloads: 61 | Views: 1219

Study on the Effect of Work-life Balance on the Intention to Leave of Grassroots Employees in the Service Industry

Yunpeng Yang1, Taiyu Wang2, Josefine M. De Leon1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 25, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030801 | Downloads: 46 | Views: 1577

Suggestions on the implementation of Basel III under the COVID-19

Li Yusheng 

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2021

DOI: 10.25236/AJBM.2021.030718 | Downloads: 20 | Views: 1017