Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Computing & Information Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Computing & Information Science

ISSN: 2616-5775 (Print)

Volume 3, Issue 4, 2020

Research on self-organized safety protection mode for internal fire in coal mine

Guangyu Sun1,*, Fuling Yang1, Dechun Ai1, Zebiao Jiang2,3, Xiangtao Kang2,3, Zhaoyang Yu2,3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 30, 2020

DOI: 10.25236/AJCIS.2020.030414

Design of Strapdown Inertial Navigation System Based on MEMS

Jianpeng Chen*, Zhen Yang, Sisi Ye and Qingsong Lu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 24, 2020

DOI: 10.25236/AJCIS.2020.030413

Motion deblurring method based on Improved DeblurGAN

Xinyan Zhang1, *, Xiaofeng Wang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 24, 2020

DOI: 10.25236/AJCIS.2020.030412

System Architecture Optimization of the Internet of Vehicles

Xiaoyun Zhou1,*, Liansun Zeng2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Oct 29, 2020

DOI: 10.25236/AJCIS.2020.030407

Design of Wheeled Robot Based on Visual Navigation

He Yali, Zhang Songfeng, Li Xueliang, Wu Kuang, Guo Yanhua

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 10, 2020

DOI: 10.25236/AJCIS.2020.030402

Research on Intelligent Forecast Technology of Power Engineering Precision Cost

Xiao Xue, Nan Zhe, Ju Song, Xu Qiangsheng, Jiang Xue

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 5, 2020

DOI: 10.25236/AJCIS.2020.030401