Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Computing & Information Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Computing & Information Science

ISSN: 2616-5775 (Print)

Volume 6, Issue 7, 2023

Accelerated genetic algorithm based on real number coding for solving mobile communication network site planning

Jiawei Luo1, Jialu Wang2, Bo Wen3, Yu Yan4, Zebin Ma1, Ruihan Chen1, Minhua Ye5, Xuewen Chen1, Yueyang Wu1, Di Ning6

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 30, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060716

Stock Prediction Based on ARIMA Model and GRU Model

Zijie Zhong1, Difei Wu1, Wenxuan Mai2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 30, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060715

The Research of Spectrum Signal Recognition Based on Improved YOLOv5 Algorithm

Qinjun Li1,2, Yan Zhao1,2, Tianwei Cui1,2, Yuying Wu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 30, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060714

Combined CEEMDAN-CNN-BiLSTM-ATT Model for Forex Forecasting

Xin Li, Guoqiang Tang, Yumei Ren, Xuchang Chen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 30, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060713

Research on Building Facade Feature Information Extraction

Junli Yang, Yongqiang Li, Xiang Pan, Jing Zang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 1, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060711

Research on Predicting Wordle Results Model

Haotian Lin1, Xiaoyu Wei2, Jiannan Lin1, Wendan Liao1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 1, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060710

Research on Management and Maintenance of Office Software Engineering

Lianzhi Shi1, Jiale Ren1, Pengtong Fan2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 1, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060704

Facial Recognition Technology: A Comprehensive Overview

Li Qinjun, Cui Tianwei, Zhao Yan, Wu Yuying

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 1, 2023

DOI: 10.25236/AJCIS.2023.060703