Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Computing & Information Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Computing & Information Science

ISSN: 2616-5775 (Print)

Volume 5, Issue 5, 2022

Research on UAV Task Assignment Based on Fireworks Algorithm

Yingzhuo Zhang, Xiaojian Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJCIS.2022.050514

Design and Research of Mobile Terminal-Based Heat Monitoring and Management System

Hu Qian, Qian Yin, Jinhao Zhu, Liu Juntong, Yaxin Mei, Jie Chang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2022

DOI: 10.25236/AJCIS.2022.050511

Overall Cognitive Consistency of Complex Combination Form

Liu Yang, Teng Jian, Zhou Jingjing

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJCIS.2022.050510

The Formulation of Stock Trading Strategy Summary

Fanghuan Dang1, Teng Shi2, Shuhao Qian2, Jiaqi Wu2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJCIS.2022.050508

Comparative analysis of optical transformation for image encryption

Zhonglin Yang1, Yanhua Cao1, Xiangyu Liu1, Zhengjun Liu2, Hang Chen1,3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2022

DOI: 10.25236/AJCIS.2022.050502

Road object recognition method based on improved YOLOv3

Yichi Zhang1, Boyu Hu2, Xinyi Yuan3, Yupeng Li4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2022

DOI: 10.25236/AJCIS.2022.050501