Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Environment & Earth Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Environment & Earth Science

ISSN: 2616-5872 (Print)

Volume 6, Issue 1, 2024

The Investigation of Antibiotic Resistance in Tangxun Lake

Chengjue Xiao, Yunhan Xiang, Jiage Jiang, Yinuo Li, Zhiru Fu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 28, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060113

Risk Assessment of Heavy Metal Distribution in Soil of a Typical Tourist Island in South China

Yuyuan Bao, Weinan Cai, Lingyan Lu, Qi Chen, Yibo Lv, Qunyao Zhang, Zimin Zeng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060103

A Preliminary Test Study on Debris Flows in a Contracted Drainage Channel at Mawan Valley, Chongqing

Huo Miao1, Wang Xu2, He Chuankai3, Liang Yufeng4, Zhao Jiangtao1, Qi Lijian1, Jiang Chenjie1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 30, 2024

DOI: 10.25236/AJEE.2024.060102