Welcome to Francis Academic Press
Academic Journal of Environment & Earth Science | Francis Academic Francis

Academic Journal of Environment & Earth Science

ISSN: 2616-5872 (Print)

Volume 4, Issue 4, 2022

Review on Properties of Recycled Construction Waste Concrete Aggregate

Xuemei Cao1,2, Yi Sun1,2, Changming Bu1,2, Qiutong Jiang1,2, Yuhui O.Y1,2, Yutong Zhao1,2, Dongxu Zhu1,2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040404

Carbon and Oxygen Isotopic Characteristics of Longmendong Formation in Muxu River Section of Qishan, Shanxi Province and Its Significance

Qiao Feng1, Ruiwen Dai1, Congcong Lin2, Rongtian Sheng1, Xuewei Li1,  Renshun Jiang1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040403

Construction of Ecological Protection and Assessment of Environmental Impact

Teng Shi1, Shuhao Qian1, Fanghuan Dang2, Yidan Song1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 10, 2022

DOI: 10.25236/AJEE.2022.040401