Welcome to Francis Academic Press
International Journal of New Developments in Engineering and Society | Francis Academic Francis

International Journal of New Developments in Engineering and Society

ISSN: 2522-3488

Internet + Cloud Audit Mode in Enterprise Human Resource Audit Practice

Yuan Song

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 15, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060105 | Downloads: 3 | Views: 350

Research on Design of Intelligent Agricultural Harvester Based on QFD and AHP

Wan Fucheng, Liu Yang, Kuang Jianlin

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 15, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060103 | Downloads: 7 | Views: 353

Mcdandlization of Rural Tourism: Analysis and Reflection

Xinfei Chen1, Xiao Chen2, Mengyun Huang3, Yuanxinyue Liu2, Junjie Zhao2, Xu Wang2, Qingqian Long1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 15, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060102 | Downloads: 10 | Views: 373

Energy-Saving Design of Electrical Automation Based on PLC Technology

Lu Zhou1, Yu Cui2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jan 15, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060101 | Downloads: 12 | Views: 511

RFID Technology Based on Internet of Things in Public Library

Hui Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 25, 2021

DOI: 10.25236/IJNDES.2021.050304 | Downloads: 11 | Views: 564

Aided Product Modeling Design Based on Virtual Reality Technology

Yahui Qiu1, Yunfeng Zhang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 25, 2021

DOI: 10.25236/IJNDES.2021.050302 | Downloads: 10 | Views: 514

Research Progress on Monitoring of CNC Machine Cutting Tools Wear Condition

Ma Xie1,2, Li Ming1, Zhu Leilei3, Ma Xiushui3, Suo Huihengand Song Yunfeng4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 25, 2021

DOI: 10.25236/IJNDES.2021.050301 | Downloads: 17 | Views: 681

Research and Development of a New Remote Control RIFA Trap

Yajuan Duan1, Xiangshuai Li1, Lishan Wang1, Tao Yu2, Changhua Liu1, Shiliang Cao2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 30, 2021

DOI: 10.25236/IJNDES.2021.050207 | Downloads: 17 | Views: 545

Study on the Optimal Number and Position of Drones in Fire Prevention in Victoria

Mingjin Kuai, Xingxing Wu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 18, 2021

DOI: 10.25236/IJNDES.2021.050204 | Downloads: 38 | Views: 608

On the Intelligent Manufacturing

Yumin Su

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jul 20, 2021

DOI: 10.25236/IJNDES.2021.050202 | Downloads: 85 | Views: 769

An empirical study on the impact of non-grain planting on land transfer decisions based on binary Logit model

Siyu Yu, Binkai Zheng, Feng Xiong, Yunuo Liu, Jiangsheng Chen

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2021

DOI: 10.25236/IJNDES.2021.050201 | Downloads: 99 | Views: 760