Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Art Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Art Research

ISSN: 2618-1568 (Print)

Volume 3, Issue 2, 2021

The Art of Patricia Piccinini

Zijun Guo

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 17, 2021

DOI: 10.25236/FAR.2021.030213

Research on Music Influence Evaluation System Based on Similarity Measure and Grey Relational Analysis

Zhen Xiong, Chao Li, Junkang Jiang, Caiying Zhou, Qiang Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 17, 2021

DOI: 10.25236/FAR.2021.030212

Evaluating the Influence and Evolution of Music Based on Complex Network

Yifan Meng1, Pengfei Liu2, Yu Ping2, Bo Liu2, Shuaishuai Huang2

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 17, 2021

DOI: 10.25236/FAR.2021.030210

Research on the influence of Music revealed by big data based on the Analysis of Network Theory

Zimai Dong, Cailian Xie, Yukun Xiao, Yuxuan Hou, Zhixiong Tao

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 13, 2021

DOI: 10.25236/FAR.2021.030203

Research on Music influence based on Principal Component Analysis

Zhixiong Tao, Qiyang Pu, Gan Hu, Zheng Wang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 13, 2021

DOI: 10.25236/FAR.2021.030202