Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Art Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Art Research

ISSN: 2618-1568 (Print)

Volume 4, Issue 12, 2022

Research on Logo Design and Development of China New Energy Automobile Association

Xiuru Jian1, Ruilong Bai1, Ziyue Liu1, Xiutong Jian2, Qi Qiu3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Sep 20, 2022

DOI: 10.25236/FAR.2022.041211