Welcome to Francis Academic Press
International Journal of Frontiers in Engineering Technology | Francis Academic Francis

International Journal of Frontiers in Engineering Technology

ISSN 2706-655X(Print)

Comprehensive evaluation model of abnormal production data based on Entropy Weight Method and TOPSIS Method

Linfeng Jiang, Fujie Sun, Jingxi Lian

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 5, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030403 | Downloads: 43 | Views: 943

Research on Distribution of Radio Relay UAVs

Shengkai Zhao1, Shuqi Chen2, Ruifeng Zhang1, Chenxi Du1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Aug 5, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030402 | Downloads: 43 | Views: 876

Research on road traffic intelligence based on big data analysis

Xinlan Sun, Shiwei Lu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030310 | Downloads: 51 | Views: 1264

Design of the Novel Wisdom Trap for Monochamus Alternatus

Xiangshuai Li, Shuqi Li, Chenxin Hou, Yuqian Bai, Hongmei Zhang, Jia Song, Zishi Wang, Hongliang Xu

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030309 | Downloads: 22 | Views: 932

Application of an improved droop control strategy in micro-grid system

Zhao Xiaoliang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030308 | Downloads: 55 | Views: 1008

Research on the feasibility of smart street lamps based on the 5G era

Yang Shan, Zou Jinting, Song Yang, Song Jiaying, Ma Xiang, Chen Haoran

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030307 | Downloads: 39 | Views: 1129

Application Research on Intelligent Management System of Miner's Lamp Charging Rack

Yang You, Wei Deng

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 25, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030306 | Downloads: 56 | Views: 1065

Optimal design of sensor structure based on virtual calibration test

Yong Wei, Juncheng Lv, Yonghui Jia

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030305 | Downloads: 57 | Views: 1100

A heavy load tire six-component force sensor

Zuoping Yao, Yong Wei, Juncheng Lv

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 20, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030304 | Downloads: 56 | Views: 1118

AI lens treatment recovery instrument

Wang Zhitong, Zhang He, Wei Xingbang, Lin Ziang, Zou Jinting*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030212 | Downloads: 38 | Views: 962

On the Design of Home Robot

Jin Yuxin, Jin Zixin, Geng Jiamiao, Wang Ping, Zhang Zhiyong*, Zou Jinting

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 30, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030211 | Downloads: 40 | Views: 1088

Application of Concrete Structure Construction Technology in Civil Engineering

Qinglin Zhou, Qian Ma

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 25, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030210 | Downloads: 77 | Views: 1653

Analysis on the Application of XML Data of Cost Consultation Project

Zhang Fengrong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030209 | Downloads: 40 | Views: 951

Study on the Experience Venue Design under the Background of Red Culture

Jin Li, Na Zou, Yu Wang, Xijun Dai, Chongyang Xie

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030208 | Downloads: 55 | Views: 1089

Adsorption of Pb (II) and Cu (II) by Attapulgite/(La+Fe)

Jianping Shang, Han Deng, Yanjun Li, Xiaoping Qin, Bin Zhao, Xuefei Li

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030207 | Downloads: 53 | Views: 1087

Summarize the Application and Development of Psychology in the Subject of Design

Yingrui Chi, Jiaran Zhang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Apr 15, 2021

DOI: 10.25236/IJFET.2021.030206 | Downloads: 66 | Views: 1436