Welcome to Francis Academic Press
International Journal of New Developments in Engineering and Society | Francis Academic Francis

International Journal of New Developments in Engineering and Society

ISSN: 2522-3488

Volume 6, Issue 1, 2022

Drought Resistance and Heavy Metal Adsorption Capacity of Mulberry in Alpine Regions

Shanshan Song1, Jianguo Shi1, Jingjing Wang1, Haofeng Gao2, Ben Liu3, Yizhong Duan1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 10, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060110

Mcdandlization of Rural Tourism: Analysis and Reflection

Xinfei Chen1, Xiao Chen2, Mengyun Huang3, Yuanxinyue Liu2, Junjie Zhao2, Xu Wang2, Qingqian Long1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Feb 15, 2022

DOI: 10.25236/IJNDES.2022.060102