Welcome to Francis Academic Press
International Journal of New Developments in Engineering and Society | Francis Academic Francis

International Journal of New Developments in Engineering and Society

ISSN: 2522-3488

Volume 8, Issue 2, 2024

Method of Dead Standing Tree Detection Based on RetinaNet Object Detection Network

Lulu Liu, Leifang Xie, Peng Zhang, Yong Wang, Han Tian

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 30, 2024

DOI: 10.25236/IJNDES.2024.080217

Crossing the Barrier: Challenges and Opportunities for IoT Standardisation in the Digital Transformation of Automotive Enterprises

Wangfa Feng1, Zhenghui Pan1,2,3, Qiongying Zhang2, Ting Han2, Wei Zheng2, Jian Li2, Zhisheng Zhang2,3, Qingsheng Zeng1, Li Zhen1, Xuecheng Yuan1, Shengxian Xing1, Lin Ma1, Kexiang Liu1

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: May 10, 2024

DOI: 10.25236/IJNDES.2024.080201