Welcome to Francis Academic Press
Frontiers in Medical Science Research | Francis Academic Francis

Frontiers in Medical Science Research

ISSN: 2618-1584 (Print)

Volume 3, Issue 3, 2021

Analysis on the Characteristics of Callers of Psychological Aid Hotline in Suzhou City

Zhengyan Wu1, Zhuoheng Li2, Xiaobin Zhang3, Lin Luo1, Xiangdong Du4

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/FMSR.2021.030310

The mechanism and research progress of circRNA-microRNA in regulating osteogenesis

Yi Dong1, Shuai Shan1, Xiangzhen Han2, Yixuan Pu1, Weizhe Yang1, Huiyu He3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 30, 2021

DOI: 10.25236/FMSR.2021.030309

The effect of acarbose on the gut microbiota: an evidence-based review

Xianhe Zheng1, Zhongyun Zhang2, Jiangchuan Xie3

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Jun 5, 2021

DOI: 10.25236/FMSR.2021.030302